دوانلو این موارد را نشانه های افرادی می داند که از سوپرایگوی آسیب دیده رنج می برند:

  • ۱. رفتارهای خودتخریب گر (خود آسیب رسان)
  • ۲. تکانه های قتل خواهانه و سادیستیک سرکوب شده
  • ۳. احساس گناه و غم شدید
  • ۴. مقاومتی شدید نسبت به نزدیکی هیجانی و عاطفی

در بازگشایی آغازین ناهشیار بیمارانی که سوپرایگوی آسیب دیده دارند، بسیار ضروری است که ابتدا مقاومت در برابر نزدیکی هیجانی در انتقال مورد توجه قرار گیرد. شکست در انجام این کار و ادامه کار با تکانه های زیربنایی، خطای پرتکرار بالینگران تازه کار است.

قطعا بیماری که نمی تواند صمیمیت و نزدیکی را تحمل کند، در ابتدای کار به درمانگر، که یک غریبه است اجازه نخواهد داد که به احساسات سرکوب شده دردناکِ دفن شده او نزدیک شود.  تا زمانی که این سد توسط بیمار فروکش نکند، درمانگر نمی تواند به او در نفوذ به دیوارهای ضخیم ناهشیارش بپیوندد. اولین چالش با مقاومت در برابر نزدیکی هیجانی در این بیماران، معمولا منجر به موج عظیمی از احساسات دردناک می شود.

سوپر ایگو نیرویی مهیب و زیانبار است. معیاری ایده ال تعیین می کند که طبق آن مسائل جنسی ممنوع و پرخاشگری امری ضد اجتماعی تلقی می گردد.(آنا فروید)