دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

جیمز پنه‌ بیکر