دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

دفاع روانی

پرسشنامه سبک دفاعی(DSQ-40)

قسمت عمده ای از زندگی روانی هر شخص در فرآیندهای ناهشیار ریشه دارد. مکانیزم‌های دفاعی یک بخش قدرتمند از ظرفیت ما را برای حفظ تعادل روانی تشکیل می دهند. بدون وجود آنها، ذهن هشیار نسبت به ورودی‌های هیجانی منفی مانند اضطراب و نگرانی ها آسیب پذیر می شود. ادراک ما از خود، اهداف و عقاید و احساسات مرتبط با واقعیات درونی و بیرونی به وسیله مکانیزمهای دفاعی…
ادامه مطلب …