دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

غریزه

مسائل محوری نظریه روابط ابژه

یک نظریه خوب، نظریه ای است که تغییر در یک بخش آن به ناهمخوانی در کل نظریه منجر شود. این موضوعی است که در نظریه روابط ابژه و روانشناسی خود در تقابل با مدل کلاسیک فرویدی، اتفاق می افتد؛ به طوری که این نظریه پردازان با تغییر جهت از مدل سائق های غریزی فروید به مدل هایی که بیشتر بر روابط بین فردی و خود تاکید دارند، به موضوعات خاص با یک تاکید متفاوتی…
ادامه مطلب …