دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

لکه جوهر