دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

تفسیر پرسشنامه MMPI

مشهورترین و پرکاربردترین پرسشنامه شخصیتی بالینی است.

پرسشنامه MMPI، برای فراخوانی دامنه گسترده ای از ویژگی های خود-توصیفی است که یک شاخص کمی از سازگاری هیجانی فرد و نگرش وی نسبت به شرکت در آزمون را می سنجد.

از زمان تدوین پرسشنامه شخصیتی چندوجهی مینه سوتا(Minnesota Multiphasic personality Inventory) توسط هاتاوی و مک کینلی در ۱۹۴۰ تاکنون، این آزمون یکی از پرمصرف ترین پرسشنامه های شخصیتی بالینی بوده و بیش از ده هزار منبع تحقیقی در مورد آن منتشر شده است. نسخه اولیه MMPI هشت مقیاس بالینی داشت. بعدها دو مقیاس دیگر یعنی مقیاس های ۰ و ۵ افزوده شد.

MMPI اولیه ۱۳ مقیاس استاندارد دارد که سه مقیاس آن به روایی و ۱۰ مقیاس دیگر به شاخص های بالینی مربوط است. در فرم های جدیدتر MMPI-A و ۲-MMPI ده مقیاس اصلی بالینی و سه مقیاس روایی اولیه حفظ شده اند، اما تعداد ماده های آنها افزایش یافته است. ۲-MMPI شامل ۵۶۷ ماده است که به صورت خود گزارشی تکمیل می شود. ۳۷۰ ماده اولیه به مقیاس های بالینی و اعتبار مربوط می شوند و برای تکمیل نیمرخ لازم هستند؛ بقیه ماده ها به مقیاس های تکمیلی مربوط می شوند.

مدت زمان معمول پاسخ به آزمون برای افراد دارای هوش متوسط یا بالاتر از متوسط و بدون وجود عوامل مداخله کننده، تقریبا ۹۰ دقیقه است. برای اشخاصی که از هوش پایین تری برخوردارند ممکن است مدت اجرای ازمون بیش از ۲ ساعت شود.

در ایران در دهه ۵۰ فرم کوتاه ۷۱ سوالی MMPI نرم شد ولی نرم آن کامل نبوده و به شکل ناقص مورد استفاده قرار می گرفت. به صورت کلی فرم ۷۱ سوالی اعتبار کمی دارد.

تفاوت های MMPI-2 با MMPI 

 1. سطح خواندن MMPI-2 (کلاس هشتم) از سطح خواندن MMPI (کلاس ششم) بالاتر است.
 2. MMPI-2 در مورد افراد ۱۶ سال به بالا قابل اجرا است.
 3. نمره T>65 در MMPI-2 نشانگر مشکلات بالینی است ولی در MMPI اصلی نمره T>70 خط برش محسوب می شد.
 4. در نیمرخ MMPI-2 مقیاس روایی نمی توانم بگویم؟ فقط به صورت نمره خام نشان داده می شود ولی در MMPI در نیمرخ نشان داده می شد. 
 5. به MMPI-2، پنج مقیاس روایی جدید اضافه شده است.

نیمرخ روانی

برگه نیمرخ به دو صورت وجود دارد. یکی برگه ای که نمره تصحیح K را برای بعضی از نمره های خام مقیاس های بالینی اعمال می کند و دیگری برگه ای که امکان ترسیم نیمرخ را بدون تصحیح K فراهم می نماید. توصیه شده است در بیشتر موارد از نمره های تصحیح K استفاده شود. اگرچه در آزمودنی های غیر بیمار، به خصوص افراد با تحصیلات بالا ، نمره های تصحیح شده با K ممکن است موجب بیش برآورد بیماری گردد؛ در چنین مواردی نمره های اصلاح نشده می تواند با دقت بیشتری نشان دهنده سطح سازگاری آزمودنی ها در مقایسه با نمونه هنجاری باشد.

نخستین گام در ترسیم نیمرخ مقیاس های آزمون انتقال نمره های خام از پاسخنامه به محل های مناسب بر روی برگه نیمرخ است. ضمنا باید اطمینان حاصل کرد که نیمرخ متناسب با جنس آزمودنی باشد. پس از آن نمره تصحیح K به نمره های خام مقیاس های ۱،۴،۷،۸،۹(خودبیمار انگاری، انحراف روانی اجتماعی، ضعف روانی، اسکیزوفرن و مانیا) اضافه می شود.

 • HS=0.5K
 • PT=1K
 • Pd=0.4K
 • Sc=1K
 • Ma=0.2K
پست های مرتبط

در فرم نیمرخ برای هر مقیاس، آزمونگر باید به اعداد موجود در ستون بالای نام مقیاس مراجعه کند. نمره به دست آمده را بر روی مقیاس با علامت ضربدر(٭) مشخص نماید. سپس با وصل کردن علامت های ضربدر به یکدیگر، نیمرخ ۲-MMPI برای فرد مورد بررسی به دست می آید . از آن جایی که نمره های T در هر دو سمت برگه نیمرخ ثبت شده است می توان نمره های خام هر مقیاس را با نمایش دادن بر روی برگه نیمرخ به نمرات T تبدیل کرد. نمره T دارای میانگین ۵۰ و انحراف معیار ۱۰ می باشد.

MMPI شامل ۴ نوع مقیاس است:

 1. مقیاس های روایی
 2. مقیاس های بالینی
 3. مقیاس های تکمیلی
 4. مقیاس های محتوایی

مقیاس های روایی:

مقیاس L (تظاهر به خوبی) دروغ سنجی:

مقیاس L شامل ۱۵ سوال است که به منظور کشف تلاش عمدی و ساده لوحانه آزمودنی برای نشان دادن چهره مطلوب از خود ساخته شده است. سوالات این مقیاس شامل عیب های جزئی هستند که همه مردم از اعتراف به آنها ابایی ندارند؛ ولی افرادی که عمدا سعی دارند خود را خوب نشان دهند تمایلی به پذیرش چنین عیب هایی ندارند مثلا من گاهی اوقات عصبانی می شوم. 

در مجموع این مقیاس دروغگویی آزمودنی را نشان می دهد و مبین خشکی، تحجر و در عین حال کمال گرایی آزمودنی است. نمره بالا(T > 60) در این مقیاس مخصوص افرادی است که سعی داشته اند چهره ای جز آنچه هستند، ارائه دهند. نمره بالا، نشانگر تحجر و تعصب، سردرگمی، بحران هویت و غیر قابل اعتماد بودن فرد است؛ همچنین این افراد  از مکانیزم های انکار و سرکوبی استفاده می کنند. 

اگر نمره L بالا باشد و همزمان مقیاس های بالینی بر افراشتگی نشان دهند، بدان معناست که مکانیسم های دفاعی شخص به قدر کافی خوب کار نمی کنند تا بتوانند مشکلات را در کنترل خود داشته باشند. مقیاس L خیلی بالا یعنی T > 80 ممکن است نشانگر آمایه پاسخ غلط باشد، که آزمون را بی اعتبار می سازد. گاهی اوقات نمره های پایین تر از متوسط در L، حاکی از نگرش انحرافی به آزمون است؛ یعنی آزمودنی بیش از حد از خود انتقاد کرده و در بیان مشکلات و ویژگی های منفی خود اغراق می کند. این تفسیر زمانی مناسب تر است که نمره K پایین و نمره مقیاس F بسیار بالا باشد.

رده بندی L بر اساس نمرات T :

 • ۵۵ تا T= 30 : از نظر بالینی فرد سالم است. نشانگر صداقت فرد در پاسخ دهی به ماده های آزمون و اعتماد به نفس اوست. متکی به خود و مستقل است.
 • ۶۳ تا T= 56 : نیاز به خوب جلوه کردن از نظر دیگران، نیاز به تأیید شدن، علاقه شدید به ارزشهای اخلاقی، کنترلی شدید، محافظه کاری، پیروی و اطاعت زیاد از هنجارهای اجتماعی. این اشخاص خود را پرهیزکار، همنوا و خویشتن دار معرفی می کنند.
 • ۶۹ تا T= 64 : استفاده از مکانیزم های دفاعی ناپخته(انکار و سرکوب)، فاقد بصیرت شخصی، هوشبهر پایین تر از متوسط، دچار فقر فرهنگی-اجتماعی(متعصب)، ساده لوح، پنهانکار.
 • T >۷۰ : استفاده بیش از حد از مکانیزم های دفاعی ناپخته، ضعف در انطباق با موقعیت، تحمل فشار کم، هیستریک بودن نسبت به خود و دنیا، نوروتیک بودن، افراد مبتلا به دروغگویی مثل مانیاها و سایکوپات ها.

مقیاس F (تظاهر به بدی):

شامل ۶۰ ماده است و پاسخ های انحرافی و غیر عادی فرد را اندازه گیری می کند(احساس بد + تفکر متفاوت با مردم). بیشتر مبین آشفتگی فکری و خود کم انگاری آزمودنی می باشد. کسانی که گرایش به فرقه ها یا گروه های غیر معمول جامعه دارند نمرات بالایی دریافت می کنند. افراد رک گو نیر نمرات بالایی کسب می کنند.

نمره بسیار بالا (T > 90) در این مقیاس بیشتر معلول اشتباه آزمودنی، تصادفی پاسخ دادن، عدم فهم سوالات و یا عدم همکاری است. افرادی که دارای افکار غیر عادی هستند و آنان که گوشه گیر و مردم گریز بوده و در فعالیت های اجتماعی شرکت نمی کنند و یا دارای حساسیت های زیادی هستند، نمره بالا و افرادی که صمیمی، آرام و قابل اعتماد هستند، نمره پایینی کسب می کنند.

نمره های بالا در مقیاس F معمولا با نمرات بالا در بسیاری از مقیاس های بالینی همراه است. بنابراین می تواند به عنوان شاخصی از آسیب شناسی روانی مورد استفاده قرار گیرد. برای روشن شدن تشخیص باید با نمره K مقایسه شود.

سه عملکرد مقیاس F در کار بالینی

 1. شاخصی برای بررسی نگرش فرد به آزمون است.
 2. شاخص معتبری برای تعیین میزان آسیب شناسی روانی است.
 3. می توان از این مقیاس برای ارائه استنباط هایی درباره ویژگی های رفتاری فرد استفاده کرد.

رده بندی F بر اساس نمرات T :

 • T < 50 : نشانگر عدم فشارهای روانی است. احتمالا آسیب روانی ندارد. دارای همنوایی اجتماعی است.
 • ۶۴ تا T= 50 : ممکن است یک حوزه مشکل ساز داشته باشد. معمولا در موقعیت های مختلف زندگی عملکرد خوبی دارد.
 • ۷۹ تا T= 65 : ممکن است دارای عقاید سیاسی، اجتماعی یا مذهبی انحرافی باشد. ممکن است اختلال مرضی شدیدی داشته باشد(مانند شخصیت مرزی)
 • ۹۰ تا T= 80 : ممکن است تمارض کند. ممکن است برای فریاد کمک خواهی، اغراق کند. بیانگر بیماری روانی شدید است(سایکوز)
 • T >۹۰ : ممکن است پاسخ تصادفی داده باشد؛ یا مشکلات بینایی داشته باشد. تظاهر به بد بودن که لازم است انگیزه فرد مشخص شود(شاید تمارض می کند).

مقیاس K ( انکار کردن یا جواب سر بالا دادن):

شامل ۳۰ ماده است که حالت های تدافعی فرد را نشان می دهد. مقیاس K به عنوان شاخص دقیق تر و کاراتر از تلاش های آزمایندگان برای انکار آسیب شناسی و ارایه خودشان به صورت مطلوب یا برعکس برای اغراق در آسیب شناسی و تلاش برای بدتر نشان دادن خودشان درست شده است. بنابراین نمره بالا در این مقیاس با رویکرد دفاعی نسبت به آزمون همراه است و نمره پایین شاخص افرادی است که بیش از حد معمول صادق اند و نگرش های خود انتقادی دارند. این مقیاس علاوه بر شناسایی این نگرش های انحرافی در پاسخگویی به آزمون، یک روش آماری برای اصلاح نمره های بعضی از مقیاس های بالینی نیز می باشد.

نمره بالا(T>70) نشان دهنده پاسخ دهی دفاعی است. این افراد ناایمن هستند و در روابط اجتماعی و کُنش های متقابل خود با دیگران مشکل دارند. این افراد، قادر به تحمل نامرتبی و بی نظمی دیگران نمی باشند و نمی توانند پیشنهادهای اصلاحی دیگران را بپذیرند. قادر نیستند واکنش دیگران را نسبت به رفتار خود پیش بینی کرده و نسبت به آن بینش داشته باشند. افراد منطقی که دارای رفتارهای اجتماعی مورد قبول هستند، در این مقیاس نمره در حد متوسط می آورند. افرادی که در این مقیاس نمره کم می آورند نسبت به انگیزه ها و رفتارشان بینش کمی دارند؛ در عین حال که محتاط و صلح جو می باشند، در ناراحتی خود اغراق می کنند؛ و همچنین در مقابل با مشکلات روزمره زندگی ناکارآمد هستند.

نمره های K با نمره های مقیاس F و ۷ و ۸ و ۰ ارتباط معکوس دارد. افراد ساده و بی تکلف و پیرو موازین اخلاقی در مقیاس L نمره بالا می گیرند، ولی افراد باهوش و از نظر روانی پیچیده در مقیاس K نمره بالا می گیرند. 

رده بندی K بر اساس نمرات T :

 • ۴۴ > T : ممکن است به اکثر سوالات پاسخ درست داده باشد. ضعف سیستم دفاعی بهنجار، تعارض و فریاد کمک خواهی، ضعف خودپنداره، نارضایتی از خود، توان و مهارت ایجاد تغییر را ندارند. بینش کمی دارند.
 • ۶۰ تا T= 45 : فرد خود را قبول دارد، قدرت Ego مناسب است، پیش آگهی خوبی برای درمان دارد، حد مناسبی از مقاومت را که ویژه تحصیل کرده هاست، دارا می باشد. شخصیت نرمالی دارد، قدرت سازگاری با محیط خوب است، خودپنداره مثبت بوده، و فرد محدودیت ها و کاستی های خود را می پذیرد.
 • ۶۹ تا T= 60 : کمی دفاعی است، نگاه سطحی به مشکلات دارد، کم رو و در خود فرو رفته است. توان کمی برای حل تضادهای بین فردی دارد. بینش پایین، کمی هیستریک.
 • T >70  : ممکن است به اکثر سوالات پاسخ غلط داده باشد. مقاومت شدید در ارزیابی روانی دارد. پایین بودن بصیرت شخصی، تحجر و عدم انعطاف پذیری، عدم قبول انحراف از هنجارها، عدم پذیرش تغییر در رفتار دیگران.

شاخص وانمود F-K

این شاخص از تفریق نمره خام مقیاس K از نمره خام مقیاس F به دست می آید.

 1. نیمرخ وانمود بد: هرگاه F در نیمرخ آزمودنی بالاتر از K باشد، آزمودنی سعی داشته خود را بدتر از آنچه هست جلوه دهد. تمارض، جلب توجه یا حتی بزه کاری را هم می توان از آن استنباط کرد. (F-K>11)
 2. نیمرخ وانمود خوب: هرگاه F در نیمرخ پایین تر از K باشد، آزمودنی سعی داشته است خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و اختلالات و درگیری های عاطفی خود را انکار کرده است. (K-F>11)
 3. حالت دفاعی شدید: (K-F>20)
 • نمرات بالا : (T>70)
 • نمرات متوسط : (t(60>T>40
 • نمرات پایین : (۳۵>T)
تحلیل نمره T برافراشتگی
تمایلات در شخصیت T=60-65 ملایم
ویژگی های اصلی در شخصیت T=65-70 متوسط
آسیب شناسی روانی در شخصیت T>70 زیاد

تفسیر آزمون MMPI

مقیاس Fb

شامل ۴۰ ماده است که در نیمه دوم آزمون قرار دارد(نسخه ۵۶۷ سوالی). برافراشتگی نمرات مقیاس Fb حاکی از آن است که پاسخ های آزمودنی به بخش دوم ماده های آزمون نامعتبر است؛  در چنین موقعیتی می توان مقیاس های استانداردی را که مبتنی بر ماده های اولیه آزمون هستند، تفسیر کرد اما نمی توان مقیاس های تکمیلی و محتوایی را که مبتنی بر ماده های آخر آزمون هستند، تفسیر نمود.

مقیاس F(نابسامدی آسیب شناسی روانی)

شامل ۲۷ ماده است(نسخه ۵۶۷ سوالی). این مقیاس برای تشخیص تمارض در بیماران روانی سودمند است. اگر Fp کمتر از F باشد نشان دهنده احساس بد آزمودنی است ولی اگر Fp بیشتر از F باشد احتمال تمارض (وانمود بد) افزایش می یابد. 

مقیاس ناهمسانی پاسخ های متغیر(VRIN)

یک شاخص اعتبار اضافی مخصوص ۲-MMPI است(نسخه ۵۶۷ سوالی). این مقیاس شامل ۶۷ جفت ماده است که از نظر محتوا یا کاملا مشابه یا متضاد هستند. این مقیاس نشان دهنده پاسخ دهی تصادفی یا بی دقتی است.

اگر آزمودنی پاسخ های ناهمسانی به جفت ماده ها بدهد یک نمره خام به مقیاس (VRIN) اضافه می شود. نمره خام برابر یا بالاتر از T > 80) ۱۳) نشان دهنده پاسخ دهی تصادفی است و پاسخ ها را از اعتبار می اندازد.

بالا بودن نمره F و نمره بالای VRIN بیانگر آن است که آزمودنی به ماده ها به طور تصادفی پاسخ داده است؛ ولی نمره بالای مقیاس F و نمره پایین یا متوسط VRIN را باید نشانه پروتکلی دانست که هرگز ناشی از پاسخگویی تصادفی یا آشفتگی ذهنی نیست. با این وجود می توان شک کرد که این پاسخ ها مربوط به فرد شدیدا بیمار است که پاسخ های معتبری به ماده ها داده یا مربوط به کسی است که خواسته خودش را بیشتر از آنچه واقعا هست آشفته نشان دهد(وانمود بد).

مقیاس ناهمسانی پاسخ های درست(TRIN)

این مقیاس شامل ۲۳ جفت ماده است(نسخه ۵۶۷ سوالی). برخی آزمودنی ها با گرایش به آری گفتن(بلی) یا نه گفتن(خیر) به سوالات پاسخ می دهند، این مقیاس برای شناسایی این افراد درست شده است. این مقیاس در واقع سوگیری در دادن پاسخ درست یا بلی را می سنجد. 

اگر آزمودنی در هر جفت به هر دو ماده پاسخ بلی یا درست بدهد یک نمره در TRIN می گیرد، و اگر در هر جفت ماده متضاد به هر دو پاسخ غلط بدهد، یک نمره از TRIN کم می شود. دامنه نمرات خام بین ۰ تا ۲۳ است. نمرات خام نزدیک به ۲۳، نشان دهنده گرایش فرد به ارایه پاسخ های «بلی» است و نمرات نزدیک به ۰ نشانگر پاسخ های خیر است. نمره T > 80 نشان دهنده پاسخگویی نامتمایز است و پروتکل را نامعتبر می کند.

مقیاس S (خود توصیفی عالی)

افرادی که تمایل دارند خود را بسیار شریف، مسئولیت پذیر، بدون نقطه ضعف اخلاقی و عاری از مشکلات روانشناختی معرفی کنند، در این مقیاس نمرات بالایی می گیرند. مقیاس S دارای ۵۰ سوال است(نسخه ۵۶۷ سوالی). این خرده مقیاس همبستگی بالایی با مقیاس K دارد. نمره T > 70 نشان دهنده پاسخگویی تدافعی است و پروتکل را نامعتبر می کند. 

موارد زیر باعث می شود که آزمون اعتبار نداشته باشد(نیمرخ نامعتبر) :

 • ۱- اگر ۳۰ سوال یا بیشتر بدون جواب باشد
 • ۲- T>100 در مقیاس F
 • ۳- نمره بالای ناهمسانی پاسخ های متغیر (VRIN بالا – T>80)
 • ۴- نمره بالای ناهمسانی پاسخ های درست (TRIN بالا – T>80)
 • ۵- T>80 در مقیاس L

مقیاس های بالینی :

کد۱ – مقیاس HS یا خود بیماری انگاری:

این مقیاس برای شناسایی بیمارانی که نشانه های مربوط به برچسب تشخیصی خودبیمار انگاری را از خود نشان می دهند درست شده است. مشخصه این نشانگان در شرایط بالینی، اشتغال ذهنی به بدن و ترس از بیماری است. در افرادی با نمره بالا، چون سطح بینش پایین است، داوطلبان خوبی برای روان درمانی نیستند.

آزمودنی که در این مقیاس نمره بالایی(T > 65) می گیرد، به شکل وسواس گونه نگران سلامت خود است و از جنبه روانی از ناحیه معده، روده، سر و قلب، احساس ناراحتی می کند؛ نگرانی جسمانی زیادی دارد؛ ممکن است اختلالات تبدیلی یا هذیان های جسمانی داشته باشد؛ شکایت های جسمانی اش عموما مبهم هستند و اگر مشخص باشند احتمالا در ناحیه بالای شکم است. نمره نزدیک میانگین در برخی موارد، آزمودنی را لجباز و خودخواه معرفی می کند. نمره کم در این مقیاس بر احساس مسئولیت و قدرت سازگاری با محیط اشاره دارد.

فرضیات مطرح در مورد بالا بودن نمره خود بیماری انگاری(T > 65) :

 • بیان مشکلات عاطفی و تضادهای درونی از طریق مشکلات جسمی و Somatization
 • نگرانی دائم درباره سلامت جسمی. ممکن است اختلال تبدیلی یا هذیان جسمانی داشته باشد.
 • منفی گرا، اخمو، برخورد پرخاشگرانه-منفعل با محیط.
 • عدم بلوغ عاطفی-اجتماعی، بصیرت پایین، خودمحور و خودخواه است.
 • آگاهی و پیچیدگی پایین در رابطه با مسائل روانی و سطح هوشی پایین. رد کردن هرگونه پیشنهاد کمک.

کد۲ – مقیاس D یا افسردگی:

این مقیاس خلق و غمگینی احساس شده توسط شخص، هنگام اجرای آزمون را اندازه می گیرد. نمره این مقیاس با سن ارتباط دارد، به گونه ای که نمره افراد سالمند ۵ تا ۱۰نمره بالاتر از میانگین نمره هنجاری است. این مقیاس ۵۷ ماده ای به خود پنداره ضعیف، اندوه، بدبینی و ناامیدی مربوط است. سطح متوسط افسردگی نشانه مثبتی برای روان درمانی است. 

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی(T > 70) می گیرند، گوشه نشین و غمگین هستند، اهل تفریح نیستند. روابط اجتماعی محدودی دارند، کندی روانی- حرکتی دارند. تصورات منفی نسبت به خود دارند، به گونه ای که خود را بیش از اندازه دست کم می گیرند. اغلب خود را گناهکار و یا بی مصرف می دانند. ممکن است صحبت از اقدام به خودکشی بکنند. اشتهای خوبی ندارند و دچار بی خوابی یا بد خوابی هستند؛ غم و اندوه بر گسترده زندگی آنها حاکم است. افرادی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند سرزنده، فعال و شاداب هستند.

رده بندی D بر اساس نمرات T :

 • T < 44 : شاداب، پر انرژی، خوشبین، فعال، اهل معاشرت و بی پروا.
 • ۵۹ تا T= 45 : تعادل در خوش بینی و بدبینی. فردی متعادل است.
 • ۶۹ تا T= 60 : افسردگی خفیف، وجود کمی نگرانی و بدبینی، تجربه حداقل یک بحران.
 • ۸۰ تا T= 70 : افسردگی بالینی، نگرانی شدید به مسائل جزئی، بالا بودن تمایلات خودکشی علی رغم عدم وجود علائم ظاهری افسردگی. به دلیل بالا بودن انگیزه تغییر، پیش آگهی درمان خوب است.
 • T > 80 : شدیداً مضطرب و بدبین، گوشه گیر، فاقد تصمیم گیری، اختلال شدید در خواب، احساس بی کفایتی. (اختلال MDD).

کد۳ – مقیاس Hy یا هیستری:

این مقیاس برای شناسایی بیمارانی که در موقعیت های استرس زا، به طور غیر ارادی دچار افت یا اختلال در عملکرد می شوند، درست شده است. بعضی از ماده های آن مربوط به انکار کلی سلامت جسمی و انواع شکایت های جسمانی اختصاصی تر مانند درد ناحیه قلب و قفسه سینه، تهوع و استفراغ، خواب نامنظم و سردرد می باشد. گروه دیگری از ماده ها در برگیرنده انکار کلی مشکلات روانی یا عاطفی و ناراحتی در موقعیت های اجتماعی است. افراد باهوش و زنان در این مقیاس نمره بالاتری می گیرند.

کسانی که در این مقیاس نمره بالا(T > 70) می آورند، نشانگان حسی، حرکتی و احشایی بیمار گونه ای دارند، بدون اینکه هیچگونه مبنا و دلیل زیستی و پزشکی برای بیماری آنها وجود داشته باشد. نشانه هایی دارند که ناگهان ظاهر و ناپدید می شوند. این گونه افراد نسبت به علل نشانه هایشان، انگیزه ها و احساساتشان بینش کافی ندارند و سعی می کنند با نشان دادن علایم جسمانی توجه دیگران را به خود جلب کنند(شخصیت نمایشی)؛ از نظر روانشناختی خام و کودک صفت هستند. زنان دارای مقیاس ۳ برافراشته معمولا هوس ران و عطش جنسی دارند که با پایین آمدن مقیاس ۷ آشکارتر می شود.

رده بندی Hy بر اساس نمرات T :

 • T < 59 : ارزش بالینی ندارد.
 • ۶۹ تا T= 60 : در صورتی که نمره مقیاس Hs بالا بوده و Hy ده نمره بیشتر از Hs باشد، تشخیص هیستری است. این قبیل افراد خود محور، ساده، شدیداً علاقمند به جلب توجه دیگران،  بینش کمی نسبت به روابط بین فردی دارند. نابالغ، خودمحور، تلقین پذیر و متوقع هستند.
 • ۷۵ تا T= 70 : عدم بلوغ اجتماعی، نیازهای شدید وابستگی، ناتوانی در عدم بروز خصومت به دیگران، درخواست شدید محبت و توجه دارند. خودمحور، تلقین پذیر و متوقع هستند. خام و کودک صفت هستند.
 • ۸۵ تا T= 76 : شانس بالا برای اختلالات تبدیلی، شکایات روان-تنی بالا، سردرد، سرگیجه، غش های متعدد. خود رای و خودشیفته هستند. بصیرت ندارد.(شخصیت نمایشی یا خودشیفته)
 • T > 85  : نشانه های بدنی خیلی بالا، بینش خیلی محدود نسبت به خود و اطرافیان. (اختلال شخصیت نمایشی یا خودشیفته)

کد۴ – مقیاس Pd یا انحراف اجتماعی- روانی :

مقیاس ۴ به منظور شناسایی بیماران با شخصیت جامعه ستیز(غیر اجتماعی یا غیر اخلاقی)، درست شد. این مقیاس موضوع های گسترده ای مانند نارضایتی از زندگی، مشکلات خانوادگی، بزهکاری، مشکلات جنسی و مشکل با مراجع قدرت را در بر می گیرد. نمره های مقیاس ۴ با سن ارتباط دارد؛ نمره افراد جوان تر کمی بالاتر از نمره افراد مسن است. عبارت کلیدی در برافراشتگی این مقیاس ”جنگیدن علیه چیزی“ است. این افراد دیگران را نیازمند تغییر می دانند و باور دارند که حق با آنهاست.

آزمودنی هایی که در این مقیاس نمره بالایی(T > 70) می گیرند، مانند بزهکاران درصدد تقابل یا انتقام از جامعه هستند. آنها احساس مسئولیتی در قبال رفتارهای خود نسبت به دیگران ندارند، طرح و برنامه منظم و هدفداری برای آینده خود ندارند. از نظر شغلی و فرا گرفتن حرفه ای دائم از شاخه ای به شاخه دیگر می روند. شرم و پشیمانی از کارهای گذشته خود ندارند. از گذشته خود پند و عبرت نمی گیرند و کارهای بد گذشته خود را تکرار می کنند. گاهی پرخاشگر و عصبی هستند و به مواد مخدر و مشروبات الکلی پناه می برند. روابط اجتماعی قوی با دیگران ندارند و روابط آنها سطحی و زودگذر است. تکانشی بوده و در صدد ارضای فوری تکانه ها هستند. اختلال رفتاری در این گروه به خوبی مشهود است. ممکن است درگیر اعمال ضد اجتماعی از قبیل دروغگویی، کلاهبرداری، دزدی، برون ریزی جنسی و مصرف زیاد الکل یا سایر داروها شوند. فقدان همدردی و همدلی، شورش علیه خانواده و جامعه از مشخصه های این مقیاس است.

رده بندی  Pd بر اساس نمرات  T :

 • T < 40 : بسیار متعارف، تابع، منفعل، فاقد جرأت، اعتقادگرا، دارای علایق محدود است.
 • ۵۹ تا T= 40: بیش از حد کنترل کننده، محدود، تابع قوانین اجتماعی است.
 • ۶۹ تا T= 60 : طغیانگر و نافرمان، عصبی، ناراحت، عدم تحمل ناکامی، تکانشی، اهل عمل، دارای روابط اجتماعی سطحی. خود رای و متوقع است. روابط پر آشوب و جنجالی با خانواده دارد. (شخصیت ضد اجتماع)
 • T > 70  : سو استفاده گر. بزهکار است. درصدد تقابل یا انتقام از جامعه است. از دیگران برای رسیدن به منافع شخصی خود استفاده می کند. می تواند شخصی کلاهبردار و دزد باشد. (اختلال شخصیت ضد اجتماع)

کد ۵ – مردانگی-زنانگی :

این مقیاس ۵۶ ماده دارد. هدف اولیه از طراحی این مقیاس شناسایی مردان همجنسگرا و دچار سردرگمی هویت بود. بجز ۴ ماده که دارای محتوای صریح جنسی است مابقی ماده ها ماهیت جنسی ندارند و موضوع های مختلفی از جمله علایق شغلی و تفریحی، نگرانی ها و ترس ها، حساسیت زیاد و روابط خانوادگی را در بر می گیرد. برای مردان نمره خام بالا و برای زنان نمره خام پایین برافراشتگی محسوب می شود. 

نمره های بالا برای مردان بیانگر افرادی است که :

 1. ممکن است نگرانی ها و مشکلات جنسی داشته باشند 
 2. فاقد علایق کلیشه ای مردانه هستند 

نمره های بالا برای زنان بیانگر افرادی است که :

 1. نقش سنتی زنانه را طرد می کنند
 2. علایقی دارند که به طور کلیشه ای بیشتر مردانه است تا زنانه

نمره های پایین برای مردان بیانگر افرادی است که :

 1. خودشان را بسیار مردانه نشان می دهند
 2. دارای علایق کلیشه ای مردانه هستند

نمره های پایین برای زنان بیانگر افرادی است که :

 1. دارای علایق بسیار کلیشه ای زنانه هستند. احتمالا از نقش خود به عنوان همسر و مادر لذت می برند
 2. ممکن است به طور سنتی زنانه یا دو جنسیتی رفتار کنند

کد۶ – مقیاس Pa یا پارانویا:

این مقیاس دارای ۴۰ ماده است. بعضی از ماده های این مقیاس به رفتارهای روان پریشی (مانند بدگمانی، عقاید انتساب، هذیان های گزند و آسیب و بزرگ منشی) مربوط است ولی بسیاری از ماده ها موضوع های مختلفی مانند حساسیت، بدبینی، رفتار غیر اجتماعی، شرافت اخلاقی بیش از حد و شکایت هایی درباره سایر مردم را پوشش می دهد.

کسانی که در این مقیاس نمره بالایی(T > 70) می گیرند، عدم اعتماد، بدبینی و سوء ظن شدیدی نسبت به دیگران دارند. این افراد به مسائل جزیی و بی اهمیت حساسیت زیادی نشان می دهند. در روابط خود با دیگران خشک و متحجر هستند. غالبا تعصبات خشک و انعطاف ناپذیری دارند. بد اخلاق و انتقاد ناپذیر هستند و دائما رفتارهای دیگران را زیر ذره بین می برند و از آنها انتقاد می کنند. احساس خشم و تنفر می کنند، کینه و حسد دارند؛ از مکانیزم دفاعی فرافکنی استفاده می کنند.

رده بندی Pa بر اساس نمرات T :

 • ۴۴ > T : لجباز و حساس است. این افراد در مورد دیگران بسیار حساس هستند و موجب رنجش دیگران می شوند. در صورتی که Pa خیلی پایین باشد، از مکانیزم دفاعی انکار استفاده می کند.
 • ۵۹ تا T= 45 : در روابط نسبتاً نرمال، آگاهی نسبی به موقعیت های اطرافیان دارد. گاهاً در این افراد حساسیت وجود دارد.
 • ۶۹ تا T= 60 : بسیار حساس و خشک و متعصب است. فرد سوء ظن دارد اما پنهان می کند. تصور دارد که شرایط کاری و اجتماعی، او را محدود کرده است. بدگمان و مقاوم. اهل بحث و جدل است. بر منطقی بودن زیاد تاکید می کند.
 • ۷۹ تا T= 70 : فرد سرزنش ها را فرافکنی می کند، کاملاً پارانوئید، حساس، لجوج، فاقد انعطاف و دارای خصومت. ممکن است هذیان گزند و آسیب یا بزرگ منشی داشته باشد. حسد و کینه و تنفر دارد.
 • T > 79  : این افراد عصبانیت خود را به طور آشکار نشان می دهند، معمولاً می ترسند که توسط عوامل حکومتی دستگیر شوند. اختلال در تفکر و هذیان گزند و آسیب دارد. سرشار از حسد و کینه و تنفر است. در صورتی که Sc بالا باشد، فرد سایکوز است و گرنه مبتلا به اختلال شخضیت پارانوئید می باشد.

کد۷ – مقیاس Pt یا خستگی روانی :

این مقیاس برای سنجش ضعف روانی(پسیکاستنی) درست شد. هر چند امروزه این برچسب تشخیصی متداول نیست، شاید اختلال وسواسی اجباری نزدیک ترین اختلال به پسیکاستنی باشد. این مقیاس ۴۸ ماده دارد. بسیاری از این ماده ها به افکار غیر قابل کنترل و وسواسی، احساس ترس یا اضطراب، تردیدهایی درباره توانایی فرد، نارضایتی و اشکال در تمرکز مربوط می باشد. بعد زمینه ساز مقیاس ۷ توانایی سازمان دادن، وقت شناس بودن و پیروی از نظم و ترتیب است.

برافراشتگی این مقیاس ممکن است نشان دهنده تفکر مرزی، نشخوار ذهنی و رفتارهای تشریفات وسواسی باشد. بین مقیاس ۷ و ۸ همبستگی بالایی وجود دارد، اما تشخیص و پیش آگهی به بلندی نسبی آنها بستگی دارد:

 • وقتی ۷ بلندتر از مقیاس ۸ باشد، به این معناست که شخص هنوز تلاش می کند تا با مشکل خود بجنگد، و دفاع های خود را به گونه نسبتا موثری به کار می برد.
 • وقتی برافراشتگی هر دو مقیاس بالای ۷۵ و مقیاس ۸ بلندتر باشد، احتمال وجود مشکل جدی تر بالا است.

افرادی که در این مقیاس نمره بالایی(T > 70) کسب کرده اند، معمولا مضطرب، بی قرار و ناتوان در تمرکزند. دلهره، تشویش و ترس های بی مورد دارند. بسیار انعطاف ناپذیر و متعصب هستند؛ برای عملکرد خود و دیگران معیارهای سطح بالا دارند؛ بسیار کمالگرا و وظیفه شناس هستند. تپش قلب، تنگی نفس، تعریق فراوان، رنگ پریدگی دست و صورت و انتظار رویدادهای بد از جمله علایم این افراد است. کسانی که در این مقیاس نمره پایینی می گیرند افراد متکی به نفس، آرام و مطمئن هستند.

رده بندی Pt بر اساس نمرات T :

 • ۴۴ > T : دارای اتکاء بخود، فاقد نگرانی، مسئولیت پذیر و برخورد توأم با آرامش.
 • ۵۹ تا T= 45 : ظرفیت لازم را دارند، در سازماندهی امور معمولاً تمایل به اضطراب ندارند، و از خود مطمئن هستند.
 • ۷۰ تا T= 60 : زیادی خودآگاهند، کمال طلب، خیلی منظم، انتقاد بیش از حد از خود، نسبت به  مسائل جزئی بسیار نگرانند. گاهی دچار حملات اضطرابی می شوند. تنش کلی و عدم قدرت تصمیم گیری. زودرنج و عصبی هستند.
 • ۸۰ تا T= 70 : افراد اخلاقی، مذهبی و متعصب. خیلی نگران هستند، انجام کارها با بی میلی و اکراه، معمولاً خرده گیر هستند. دارای اضطراب شدید. رفتارهای اجباری و آیینی دارند. دچار حملات اضطرابی می شوند. (روان رنجور)
 • T > 80 : حالت بی قراری، وسواس ها و ترس های مرضی، احساس گناه فلج کننده، اضطراب خیلی شدید. تفکر مرزی و نشخوار ذهنی دارند.(اختلال اضطراب فراگیر)

کد۸ – مقیاس Sc یا اسکیزوفرنی :

این طبقه گروهی از اختلالات سایکوتیک را شامل می شود، که مشخصه آنها اختلال در تفکر، خلق و رفتار است. سوء تعبیر واقعیت، هذیان، توهم، دوگانگی عاطفی، افکار عجیب و غریب، محدودیت در پاسخ های هیجانی، گوشه گیری، پرخاشگری و رفتار نامأنوس نیز متداول است. این مقیاس نشانگر تحریف جهان توسط فرد است. همچنین به هویت خود نیز مربوط می شود. بعد زمینه ساز مقیاس ۸ را تخیل تشکیل می دهد.

فردی که نمره بالاتر از ۷۵ کسب می کند دارای اختلال سایکوتیک(طیف اسکیزوفرن) است. آشفته، درهم ریخته و دارای اشکال در جهت یابی است. افکار یا نگرش های غیر معمول و توهم دارد، قضاوت بسیار ضعیفی دارد. سبک زندگی اسکیزوییدی دارد. احساس می کند منزوی، از خود بیگانه، به خوبی درک نشده و نامقبول است. کناره گیر، عزلت جو و تودار است؛ ارتباط برقرار کردن با وی مشکل است.

رده بندی Sc بر اساس نمرات T :

 • ۴۴ > T  : علاقه به برقرای ارتباط، علاقه به موضوعات علمی، تابع و پذیرای قدرت، عینی، و تاحدی غیر خلاق.
 • ۵۹ تا T= 45 : آمیزه ای از ویژگی های بهنجار.
 • ۷۰ تا T= 60 : افراد نوروتیک. کناره گیر و منزوی و نجوش است، دارای علایق انتزاعی، تا حدی خلاق و رویا پرداز. سبک زندگی اسکیزوئیدی دارد. دچار تشویش و اضطراب می شود. احساس تنفر و خشم دارد. خود محور است.
 • ۸۰ تا T= 70 : شخصیت اسکیزوئید دارد. قضاوت بسیار ضعیف است. گوشه گیر بوده و افکار عجیب و غیر عادی دارند؛ از وضعیت خانوادگی خود شکایت دارند. آنها حتی اگر در جمع باشند خود را یکه و تنها احساس می کنند و معتقدند دیگران آنها را درک نمی کنند و عضو جامعه نیستند. در مورد هویت و شخصیت خود تردید دارند و معتقدند بی ارزشند.
 • T > 80  : اختلال سایکوتیک دارد. آشفته و به هم ریخته است. اختلال در تفکر و هذیان گویی و توهم دارد. بینش ندارد.

کد۹ – مقیاس Ma :

این مقیاس برای شناسایی بیمارانی که علایم هیپومانیا نشان می دهند، درست شده است. علایم هیپومانیا عبارت است از خلق بالا، تکلم و فعالیت حرکتی سریع، تحریک پذیری، پرش افکار و دوره های کوتاه افسردگی است. این مقیاس انرژی روانی را می سنجد. هرچه برافراشتگی مقیاس بالاتر باشد، شخص دارای انرژی بیشتری است و برای مصرف آن جهت انجام فعالیت احساس اجبار می کند. مردان در این مقیاس نمره بالاتر از زنان می گیرند. ترکیب نمرات خام مقیاس های ۴ و ۹ و L شاخصی با عنوان ”شاخص ناپختگی” می سازد.

اگر نمره بالاتر از ۷۵ باشد، ممکن است تظاهرات رفتاری یک دوره مانیا را نشان دهند. این افراد بسیار فعال هستند؛ ارزیابی غیر واقع بینانه ای از خود دارند؛ پر انرژی و پرحرف هستند؛ عمل را بر فکر ترجیح می دهند؛ علایق گسترده ای دارند؛ در یک لحظه طرح های زیادی در سر دارند.

رده بندی Ma بر اساس نمرات T :

 • ۴۴ > T : فرد انرژی و فعالیت کمی دارد؛ فاقد تنش و بی تفاوت است. دادن انگیزه به این افراد مشکل است.
 • ۵۹ تا T= 45 : همه چیز در حد طبیعی و بهنجار است. خلق و خوی متعادلی دارند. این افراد از بودن خود راضی هستند. افرادی جالب، پر انرژی و اجتماعی، دارای اعتماد به نفس و خوش بین هستند.
 • ۷۰ تا T= 60 : این افراد وقتی در جمع قرار می گیرند متکلم وحده می باشند. بسیار پر انرژی و خستگی ناپذیرند. پر تحرک هستند. خلق آنها بسیار شنگول، سرحال و تحریک پذیر است. دائما دوست دارند شغل خود را عوض کنند. آرزوهای بلند پروازانه دارد.
 • T > 70  : کنترل ضعیفی روی خود دارد. خودشیفته است. حواس پرتی، پرش افکار، خُلق تحریک پذیر، آرزوهای بلند پروازانه، پوشیدن لباس های عجیب و آرایش زیاد و کم خوابی از ویژگی های این افراد است. طرح و نقشه ای برای آینده خود ندارد. ممکن است تظاهرات رفتاری یک دوره مانیا را نشان دهد.

کد ۰ – درون گرایی اجتماعی :

این مقیاس به منظور ارزیابی تمایل آزمودنی به کناره گیری از تماس ها و مسئولیت های اجتماعی درست شد. این مقیاس ۶۹ ماده دارد. یک گروه از ماده ها به مشارکت اجتماعی مربوط است، در حالی که گروه دیگر از ماده ها به ناسازگاری نوروتیک عمومی و تحقیر نفس می پردازد. هر اندازه این مقیاس بلندتر باشد، شخص تنها بودن را بیشتر ترجیح می دهد و برعکس. بعد زمینه ساز این مقیاس را خود پیروی تشکیل می دهد. 

 • نمره های بالا (T>65) بیانگر افرادی است که درونگرای اجتماعی هستند. در موقعیت های اجتماعی، بسیار نامطمئن و ناراحت هستند. کم رو، ساکت، درونگرا، خجالتی و گوشه گیر هستند. در فعالیت های اجتماعی زیاد شرکت نمی کنند. ممکن است به ویژه در حضور جنس مخالف، احساس ناراحتی کنند. فاقد اعتماد به نفس هستند. به سختی پی به قضایا می برند. از نظر دیگران افرادی سرد و دیر آشنا هستند. به آنچه که دیگران درباره شان فکر می کنند حساس هستند. در ارتباط های بین فردی، مطیع و دنباله رو هستند.
 • نمره های پایین (T<40) بیانگر افرادی است که : اجتماعی و برون گرا هستند. خونگرم، معاشرتی، دوست داشتنی و پر حرف هستند. نیاز شدیدی دارن که با دیگران باشند. به خوبی با دیگران جوش می خورند.

مراحل تفسیر 

 • گام ۱- بررسی زمان صرف شده
 • گام ۲- پس از نمره گذاری نیمرخ را ترسیم کنید
 • گام ۳- مقیاس ها را مرتب و نوع کدها را شناسایی کنید
 • گام ۴- مقیاس های روایی نیمرخ را توضیح دهید.
 • گام ۵- سطح کلی سازگاری را تعیین کنید.
 • گام ۶- مقیاس های بالینی (نشانه ها، رفتارها و خصایص شخصیتی) را توصیف کنید.
 • گام ۷- برداشت های تشخیصی خود را ارایه کنید.(کدهای تشخیصی را توضیح دهید)
 • گام ۸- پیامدهای درمانی و توصیه ها را توضیح دهید

تفسیرهای کلی :

 1. در مقیاس های بالینی، اگر مقیاس های سمت چپ بالا و مقیاس های سمت راست پائین باشند، احتمالا فرد نوروز است.
 2. اگر مقیاس های سمت راست بالا و سمت چپ پائین باشد، احتمالا فرد سایکوز است.
 3. اگر پراکندگی در مجموعه مقیاس ها زیگزاگی باشد، احتمالا آزمودنی دارای اختلال شخصیت است.

تفسیرها :

 1. اگــر D بالاتر از Hy باشد، نشان دهنده این است که فرد دچار تعارضات عاطفی شدید و کشمکش های درونی است.
 2. هرگاه Hs و Sc در آزمون نمره بالایی داشته باشند، می توان انتظار داشت که حالت های توهمی در آزمودنی بوجود آمده است.
 3. نمره بالا در Hs و Hy و هم زمان نمره پایین در Pt , D , Sc نشان می دهد که آزمودنی تلاش دارد اختلال خود را پنهان نماید.
 4. اگر نمره آزمودنی درD بالا و درHy و Hs هم زمان پایین باشد، نشان می دهد که فرد مستعد بیماری روانی است.
 5. نمره بالا در Pt و D نشان می دهد که فرد از خودش متنفر است و یک احساس حقارت و تنفر در وی وجود دارد، در موقعیت های مختلف همیشه بی قرار و نگران است و گاهی مواقع گرایش به رفتارهای خود آزاری در وی مشاهده میشود.
 6. بالا بودن نمرهD و Pt و Sc نشان دهنده وابستگی فرد به دیگران و اطاعت کور کورانه از دیگران است.
 7. نمره بالا در D ,Pd ,Pt ,Sc نشان دهنده تمایل فرد به خودکشی است.
 8. نمره بالا در Hy و  K و نمره پایین در F و Sc نشان دهنده آن است که فرد تمایل به آمیزش با دیگران دارد. به عبارت دیگر فرد از روابط جنسی خارج از چارچوب های خانواده و جامعه لذت می برد و برای تمایلات جنسی خود هیچ معیاری ندارد. عمده ویژگی این افراد این است که به روان درمانی و مشاوره پاسخ نمی دهند و از خود مقاومت نشان می دهند.
 9. نمره بالا در Pd و Ma نشانه ای از اختلال رفتاری در فرد از جمله تضاد با جامعه، زیر پا گذاشتن قوانین، آسیب و آزار دیگران است.
 10. نمره بالا در Pd و Sc نشانه رشد نایافتگی عاطفی فرد می باشد. این دسته از افراد توانایی رسیدن به استقلال عاطفی، هیجانی، اجتماعی و اقتصادی را ندارند. این افراد توانایی مسئولیت شغلی و اداره خانواده را ندارند.
 11. نمره بالا در Pd و Sc و D نشان دهنده میل به خود آزاری و آسیب رساندن به خود است. این افراد هر چند هنگام آسیب زدن به خود لذت می برند، اما این لذت همراه با احساس گناه است که متأثر از فرامن قوی آنها می باشد که در کودکی به شدت مورد تنبیه و آزار واقع شده اند.
 12. نمره بالا در Pa و Sc نشان دهنده وجود اختلال اسکیزوفرنی پارانویا در آزمودنی است.
 13. نمره بالا در Pa و Hy نشان دهنده بدبینی و سوء ظن فرد نسبت به دیگران است؛ اما او هیچگاه سوء ظن و بدبینی خود را قبول ندارد.
 14. بالا بودن Pt , Sc نشانه شکل گیری اختلال اسکیزوفرن است.
 15. نمره بالا در Ma و D نشان دهنده وجود تکانه ها و تعارضات درونی آزمودنی است. این تعارضات به گونه ای است که، آزمودنی از آنها آگاهی داشته و به شدت وی را آزار می دهد.
 16. بالا بردن نمره Ma و کم بودن نمره Pt , D نشانه دهنده رفتارهای پرخاشگرانه و خصمانه است.
 17. نمره پایین در Ma و نمره بالا در D نشان دهنده شکل گیری افسردگی است.
 18. مثلث نوروتیک یا روان‌ نژندی در این آزمون زمانی است که سه مقیاس هیپوکندری، افسردگی و هیستری بالا باشند.

 19. اگر مقیاس Pt به اندازه ۱۰ نمره یا بیشتر، پایین تر از مقیاس های Pa و Sc باشد، الگوی دره پارانوئیدی نامیده می شود.

 20. به عنوان یک قاعده سمت چپ پروفایل (مقیاس های ۱،۲،۳) همراه با افزایش سن، افزایش می یابد. برعکس سمت راست پروفایل همراه با افزایش سن، کاهش می یابد.

تفسیر کدهای پرکاربرد :

در خواندن پروفایل با روش کدگذاری، که با شماره ۱ از Hs شروع و تا شماره ۰ برای Si ختم می گردد، توجه می شود. در این روش در یک زمان بیش از یک مقیاس بالینی مشخص، مد نظر قرار می گیرد. ابتدا از شماره مقیاسی که بالاترین نمره یا برآمدگی را در پروفایل نشان می دهد، شروع می کنیم و بعد به شماره مقیاس های دیگر که از لحاظ برآمدگی در درجه دوم و سوم قرار دارند، اشاره می کنیم. به عنوان نمونه ، اگر در یک نیمرخ فرضی، نمره مقیاس Sc بالاترین نمره و مقیاس Pa بعد از آن بالاترین نمره باشد، (یعنی از مرز ۶۵ بالاترند)، در رمزخوانی با کد ۸-۶ معرفی می شوند. کدهای سه نقطه ای به ما می گوید که کدام یک از سه مقیاس بالینی در بالاترین حد نیمرخ قرار دارند. مثالا کد،۲-۷-۸ کدی است که در آن مقیاس ۲ بالاترین حد و پس از آن مقیاس۷ و مقیاس ۸ به ترتیب به عنون دومین و سومین مقیاس برافراشته قرار دارند. بر اساس ۱۰مقیاس بالینی، ۹۰ کد دو نقطه ای و ۷۲۰ کد سه نقطه ای به دست می آید ولی در متون به کدهایی اشاره شده است که نسبتا در موقعیت های مختلف تکرار شده اند و تا اندازه ای اطلاعات تفسیری آنها در ادبیات پژوهشی بیشتر است.

کد ۲۱ یا ۱۲(هیپوکندریا با افسردگی): فردی با چنین کدی(T>۷۰)، شکایت جسمانی زیادی دارد؛ مانند درد، خستگی، تنش جسمانی؛ همچنین اضطراب بیماری، تحریک پذیری و افسردگی دارد. از مکانیزم سرکوب و جسمانی کردن استفاده می کند، به بدن و جسمش اشتغال ذهنی دارد و از این علائم جسمانی برای سوء استفاده از دیگران سود می برد. این کد در مردان مسن بیشتر مشاهده می شود. عمده ترین تشخیص در این کد اضطراب بیماری یا اختلال سوماتیک سمپتوم(شبه جسمانی) یا درد مزمن، به همراه اختلال افسردگی واکنشی است. پیش آگاهی درمانی ضعیف است. اگر همراه این کد مقیاس Sc یا F نیز بالا باشد، تشخیص اسکیزوفرن همراه با هذیان های جسمانی گذاشته می شود. اگر همراه این کد مقیاس Pd بالا باشد، نشان دهنده اختلال شخصیت است، به خصوص اختلال شخصیت منفعل-وابسته که افسردگی را هم تجربه می کند. 

کد ۳۱ یا ۱۳ : فردی با چنین کدی (T>۷۰) فشارهای روانی را به علائم جسمانی تبدیل می کند(V تبدیلی). این کد در زنان سالخورده بیشتر دیده می شود. این افراد تعارضات روانی را تبدیل به شکوه های جسمانی می کنند. علائمی چون تهوع، بی اشتهایی روانی یا پر اشتهایی روانی، سرگیجه، بی حسی، ضعف و خستگی نشان می دهند؛ نیاز شدیدی به توجه و پذیرش اجتماعی دارند. از علائم خود برای کنترل دیگران استفاده می کنند. روابط بین فردیشان سطحی، همراه با سرکوب خصومت است؛ رفتارهایشان نمایشی گونه، خصوصیاتی چون ناپختگی، خودمحوری و خودخواهی در آنها دیده می شود. نسبت به مشکلات خویش بینش ندارند. از مکانیزم های انکار و فرافکنی و دلیل تراشی استفاده می کنند. عمده ترین تشخیص، اختلال دیستایمیا(افسرده خویی)، اختلال تبدیلی(اختلال جسمانی شکل)، اختلال شخصیت هیستریونیک(نمایشی)، شخصیت منفعل-پرخاشگر می باشد. پیش آگاهی درمانی ضعیف (عدم پذیرش تبیین های روانشناختی) است.

کد ۴۱ یا ۱۴(هیپوکندریا با جامعه ستیزی) : نسبتا نادر اما در خور اهمیت است. فردی با چنین کدی(T > ۷۰)، تعاملات بین فردی اش بیش از حد توأم با سوء استفاده است. قادر به کنترل تکانه هایش است اما این کار را با سختی، بدبینی و با بی میلی نسبت به قانون و مقررات انجام می دهد. خودمحور بوده و نیاز به جلب توجه دارد. ممکن است دارای سابقه سوء مصرف الکل و مواد داشته باشد. ارتباطات شغلی و شخصی ضعیفی دارد؛ نسبت به درمان مقاوم است؛ قضاوت ضعیفی دارد. عمده ترین تشخیص، اختلال شخصیت ضد اجتماع و خودبیمار انگاری است. ویژگی اصلی این کد مشکلات شخصیتی پایدار است. 

کد ۸۱ یا ۱۸(اسکیزوفرن با هذیان های اجتماعی): ویژگی این افراد: طیف وسیعی از شکایات مبهم و غیر عادی که عمدتا جسمانی است، گم گشتگی(عدم جهت یابی)، اشکال در تمرکز، توانایی ضعیف در برخورد با استرسور و اضطراب بیش از حد، روابط بین فردی ضعیف که توأم با فاصله و احساس بیگانگی است،‌ ابراز احساسات به شکل نامناسب و متخاصم. دیگران چنین فردی را فردی غیر عادی و عجیب و غریب توصیف می کنند. نسبت به دیگران بی اعتماد، سطح بینش ضعیف، عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است، به خصوص اگر (F) بالا باشد. اگر (F) در دامنه بهنجار باشد یا پایین باشد، محتمل ترین تشخیص هیپوکندریا است.

کد ۹۱ یا ۱۹(هیپوکندریا با هایپومانیا) : چنین کدی نادر است، این فرد شکایات وسیع بدنی دارد و در عین حال سعی در مخفی نگاه داشتن این مشکلات دارد. فردی است برون گرا، پرحرف، تنیده و بی قرار، یک آشوب ذهنی را تجربه می کند، اهداف خود را به طور ضعیف تعریف کرده و معمولا این اهداف غیر قابل دسترس هستند. شکایات جسمانی او پایه عضوی ندارد و احتمالا این شکایات و رفتارهای بیش از حد او (مانیک گونه) برای یک افسردگی قریب الوقوع است. بی میل به پذیرش تفسیر روانشناختی برای مشکلات خود است. اگر همراه این کد، مقیاس Pd  نیز بالا باشد اختلال شخصیت منفعل-پرخاشگر است.

کد ۳۲ یا ۲۳ (افسردگی با هیستریک): فردی است فاقد انرژی، ضعیف، بی احساس، بی میل، افسرده و مضطرب. در مسائل روزمره احساس بی کفایتی می کند. دیگران او را فردی منفعل، مطیع و وابسته و طالب مهر و محبت توصیف می کنند. سطح بینش ضعیف، ‌روابط بین فردی سطحی، ناپخته، کودکانه، و از لحاظ اجتماعی بی کفایت. مردانی با این کد افرادی ناپخته و وابسته، در عین حال جاه طلب، رقابت جو هستند. و زنانی با این کد بیشتر ضعیف، بی احساس، دارای سطوح معناداری از افسردگی،‌ دارای مشکلات زناشویی و طالب درمان نیستند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است، اگر همراه این کد، (F) نیز بالا باشد افسردگی با یک چهره سایکوتیک دیده می شود.

کد ۴۲ یا ۲۴ (افسردگی با ضد اجتماعی) : چنین فردی گرایشات ضد اجتماعی و اشکال در کنترل تکانه هایش دارد. در عین حال پس از نشان دادن رفتارهای ضد اجتماعی، احساس گناه و پشیمانی می کند. چنین فردی برای طرح ریزی آینده ناتوان است. وی افسردگی را تجربه می کند و سابقه مصرف الکل و سوء مصرف دارو معمولا با انگیزه خوددرمانی افسردگی اش دارد. روابط بین فردی ضعیف، مشکلات متعدد خانوادگی و شغلی، وجود مشکلاتی در ارتباط با قانون و هنجارهای اجتماعی دارد. چنین فردی به شکست هایش با بدبینی و خود انتقادگری و تردید درباره خود پاسخ می دهد. در برخوردهای اولیه بسیار فریبنده به نظر می رسد(در این برخوردها معاشرتی، شایسته و مشتاق تظاهر می کند). عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی و منفعل-پرخاشگر است. اگر همراه این کد (F) و کد ۸ نیز بالا باشد، وجود یا شروع یک سایکوز است.

کد ۶۲ یا ۲۶ (افسردگی با پارانوئید): چنین فردی نسبت به انتقاد، بیش از حد حساس است. آنها تاریخچه طولانی از مشکلات بین فردی دارند،‌ افرادی بی میل، پرخاشگر، متخاصم و غالبا دیگران را طرد می کنند. دیگران را برای مشکلات خود مقصر قلمداد کرده و برای ابراز و احساس خشم به دنبال توجیه هستند. عمده ترین تشخیص برای این کد اختلال دیس تایمی یا افسرده خویی است. اگر کد ۴ نیز بالا باشد، شخصیت منفعل-پرخاشگر می شود. اگر همراه این کد، کد ۸ بالا باشد احتمال سایکوز به خصوص اسکیزوفرن پارانوئید می شود.

کد ۷۲یا ۲۷ : این کد شایع است و نشان دهنده فردی افسرده، بی قرار و بی تاب و نوروز است. این فرد کندی حرکتی-روانی و بی خوابی را تجربه می کند و از لحاظ اجتماعی و جنسی احساس بی کفایتی می کند. به این کد مقیاس پریشانی ذهنی هم گفته می شود. تفکر چنین فردی غالبا وسواسی با طیف وسیعی از فوبی ها، دارای مشکل در ابراز وجود، خود مقصر بین، خود تنبیه گر، وابسته و منفعل است.‌ خودآگاهی این فرد بسیار بالاست، استرس های کوچک، واکنش های شدیدی را در این فرد بر می انگیزد. شکایات جسمانی چون ضعف، خستگی، سرگیجه و مشکلات گوارشی را عنوان می کند. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی است و در درجه بعد اختلالات اضطرابی و اختلال شخصیتی چون اجتنابی و وسواسی است.

کد ۸۲ یا ۲۸ (اسکیزوفرن با افسردگی): چنین فردی از افسردگی. اضطراب، بی خوابی، خستگی، ضعف، عدم جهت یابی، اشکالاتی در تمرکز و ضعف حافظه شکایت دارد. رفتارهایی چون گوشه گیری، بیگانگی، بی قراری، تنش و از کوره در رفتن دیده می شود. انگیزه این فرد برای فعالیت پایین است. ناتوانی در کنترل تکانه ها دیده می شود، اقدام به خودکشی هم دیده می شود. عمده ترین تشخیص اختلال عاطفی، اختلال اسکیزوافکتیو، اختلال شخصیتی اجتنابی و وسواسی است.

کد ۹۲ یا ۲۹ (افسردگی با مانیا): فردی با چنین کد، انرژی بالایی نشان می دهد و این انرژی بالا ممکن است دفاعی بر علیه احساسات افسردگی باشد. مشکلاتی در ارتباط با سوءمصرف الکل وجود دارد. نشخوارهای ذهنی در مورد احساس بی ارزشی دیده می شود و در عین حال خودمحوری در این فرد ممکن است وجود داشته باشد. عمده ترین تشخیص اختلال دو قطبی یا اختلال سیکلوتایمی است و یا در درجه دوم وجود یک آسیب مغزی است.

کد ۴۳ یا ۳۴ (هیستری با جامعه ستیزی): فردی است ناپخته، خودمحور با سطح بالای از خشم که سعی در همنوایی و خشنود ساختن دیگران دارد، در عین حال میزان قابل توجهی از خشم را هم تجربه می کند. وی احساس بیگانگی و طرد از سوی خانواده دارد، روابط اجتماعی سرد و کم عمق، بینش ضعیف و خصومت هایش را فرافکنی می کند. سابقه سوء مصرف الکل و درگیری های فیزیکی و خانوادگی دارد. اگر آزمودنی زن باشد شکایات جسمانی مبهم بیشتری همچون سردرد، تاری دید و شکایات معده روده ای را مطرح می کند. عمده ترین تشخیص اختلال شخصیت مرزی و هیستریونیک است. اگر هر دو مقیاس از ۸۵ بیشتر باشد احتمال برون ریزی های پرخاشگرانه و جنسی زیاد است.

کد ۶۳ یا ۳۶ (هیستری با پارانوئید): چنین فردی نسبت به انتقاد بیش از حد حساس است، احساس خصومت و پرخاشگری را سرکوب می کند. فردی است ترسو، دارای تنش، مضطرب، مشکلات جسمانی چون سردرد دارد، بدگمانی و رقابت جو بودنش را انکار می کند. به سرعت و به سادگی ارتباط سطحی برقرار می کند و در ادامه این ارتباط بی رحمیش را آشکار می کند. چنین فردی برای احساس ایمنی در زندگی به دنبال قدرت و اعتبار است. عمده ترین تشخیص پارانوئید است، به ویژه اگر کد ۶ بالاتر از کد ۳ باشد.

کد ۸۳ یا ۳۸ (هیستری با اسکیزوفرن): چنین فردی دارای علائمی چون گم گشتگی، عدم جهت یابی، مشکلاتی در مورد حافظه، تفکر هذیانی و آشوب ذهنی قابل توجهی را تجربه می کند. احساس تنش و نگرانی دارد، بی احساس و کناره گیر به نظر می رسد، تجارب غیر عادی دارد، سعی در انکار این علائم دارد، مشکلاتش را به شکل مبهم و توأم با احتیاط ابراز می کند، بینش ضعیفی دارد. اگر کد ۳ بالا و F پایین باشد، مشکلاتی در ابراز خشم و تصمیم گیری دارد، عمده ترین تشخیص در صورتی که کد ۳ بالاتر از کد ۸ باشد، اختلال جسمانی شکل یا تجزیه ای و اگر کد ۸ بالا باشد و F هم بالا باشد، عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن است.

کد ۴۵ یا ۵۴ : این نیمرخ بیشتر در مردان دیده می شود. این افراد در جذب ارزش های اجتماعی مشکل دارند. سبک کنار آمدن آنها از طریق روش پرخاشگری نافعال است. این کد نشان دهنده برون ریزی های جنسی و احتمالا نشان دهنده شخصیت دون ژوآن است. این افراد خودمحور بوده و در پشت ابراز محبت آشکارشان، یک جریان خصومت نهفته است. در مورد رفتارشان بینش خوبی دارند. به ندرت برای درمان مراجعه می کنند زیرا از خود و رفتارشان رضایت دارند.

کد ۶۴ یا ۴۶ (ضد اجتماعی با پارانوئید): فردی است متخاصم، دارای اشتغال ذهنی، نامطمئن، تحریک پذیر، ناپخته، خودمحور، ناتوان از برقراری روابط نزدیک، کاملا دفاعی و جدلی است. وی دارای سابقه سوء مصرف مواد و الکل، سوءاستفاده کننده از دیگران، حساس نسبت به انتقادهاست. اگر همراه این کد، (۸) نیز بالا باشد عمده ترین تشخیص اسکیزوفرن پارانوئید است.

کد ۷۴ یا ۴۷ (ضد اجتماعی و پسیکاستنی): چنین فردی در ارتباط با رفتارهایش احساس گناه می کند و نسبت به آنها رنجیده خاطر و دارای اشتغال ذهنی است(چرخه قابل پیش بینی از خشم و پس از آن احساس گناه). ممکن است ناکامی هایش را با سوء مصرف الکل، برون ریزی پرخاشگرانه و ایجاد هرج و مرج جبران کند، نسبت به تغییر مقاوم است. عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی و اختلال اضطرابی است.

کد ۸۴ یا ۴۸ (ضد اجتماعی با اسکیزوفرن): فردی است عجیب و غریب، دارای رفتارهای غیر قابل پیش بینی، پاسخ های جنسی عجیب و رفتارهای ضد اجتماعی، فاقد حس هم دردی، غیر همنوا و تکانشی، گاهی اوقات عضو گروه های مذهبی عجیب یا سازمان های سیاسی غیر عادی می شود، احساس بیگانگی و خصومت می کند، عملکرد ضعیف تحصیلی، در روابط بین فردی عملکردش ضعیف و ناکافی است. اگر F نیز بالا باشد پرخاشگر، سرد، کینه توز، دارای مهارتی برای تزریق احساس گناه در دیگران. طالب مشاغلی چون، افسر، مجری قانون یا یک ناظم سخت گیر مدرسه، که به این ترتیب می توان رفتارهای سادیسمی خود را نشان دهد. جرم های عجیب و غریب مانند آدم کشی یا حملات جنسی در آنها دیده می شود. زنان با این کد رفتارهای بزهکارانه شان عمدتا شکل جنسی دارد. عمده ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا پارانوئید و اگر با این کد (۶) نیز بالا باشد یک واکنش سایکونیک و احتمالا اسکیزوفرن پارانوئید.

کد ۹۴ یا ۴۹ (جامعه ستیزی و مانیا): فردی با این کد نه تنها احساس بیگانگی می کند و گرایشات ضد اجتماعی دارد، بلکه انرژی برای انجام این گرایشات نیز داراست. این افراد سهل گیر نسبت به خود، تکانشی، تحریک پذیر، برون گرا، زورگو، سوءاستفاده کننده هستند. دارای خودآگاهی ضعیف، فقدان توجه به قوانین و مقررات، رها از اضطراب، پرحرف و در برخوردهای اولیه فریبنده، دارای ارتباطات کم عمق و سطحی، سابقه درگیری با قانون، ناتوان از تمرکز برای مدت طولانی، از گذشته درس نمی گیرد، درمان با این افراد ناکام کننده و بدون نتیجه است. عمده ترین تشخیص شخصیت ضد اجتماعی است اگر (۸) نیز بالا باشد حالت مانیک یا اسکیزوفرن اگر همراه این کد (۶) نیز بالا باشد، افرای بسیار خطرناک که در ارتباط با آنها بایستی احتیاط کرد.

کد ۸۶ یا ۶۸ : ویژگی عمده این کد، شامل بدگمانی و بی اعتمادی است. به شدن از دیگران فاصله می گیرند. دوستان کمی دارند یا دوستی ندارند. درگیر دنیای خیالی خود هستند؛ رویا پرداری می کنند. بی احساس و بی تفاوت هستند، قدرت تمرکز ندارند و درک آنها از واقعیت ضعیف است. اغلب هذیان بزرگ منشی دارند. این افراد اغلب مجرد بوده و سنشان از ۲۶ سال کمتر است. متداول ترین تشخیص اسکیزوفرنی پارانوئید و یا شخصیت اسکیزوتایپال است. این افراد بینش ندارند.

کد ۹۶ یا ۶۹ : افرادی هیجانی، بسیار حساس، بی اعتماد و پرانرژی هستند. واکنش آنها در برابر فشار آنست که به خیال پردازی پناه می برند. اختلالات فکری دارند. متداول ترین تشخیص اسکیزوفرنی پارانوئید و یا اختلال خلقی است. این افراد بینش ضعیفی دارند.

کد ۸۷ یا ۷۸ (اسکیزوفرن و پسیکاستنی) : چنین فردی بی قرار، ناتوان از انجام فعالیت های روزمره، دارای مشکلاتی در برقراری روابط است. مشکلاتی چون بی خوابی، توهم و هذیان را تجربه می کند. احساساتی چون احساس گناه، احساس حقارت، احساس سردرگمی، احساس نگرانی و ترس را دارد؛ خطر خودکشی وجود دارد. سبک ارتباطی با دیگران انفعالی است و در حفظ روابط با دیگران مشکل زیادی دارند. الگوهایی از تفکر عجیب و غریب به خصوص اگر (۸) بالاتر باشد. اگر مثلث نوروتیک(۱,۲,۳) پایین باشد، عمده ترین تشخیص، اسکیزوفرن است. اگر همراه این کد (۲) نیز بالا باشد، عمده ترین تشخیص دیس تایمی و وسواس فکری و عملی است.

کد ۹۸ یا ۸۹ (اسکیزوفرن و مانیا): فردی است کاملا پر انرژی با یک حالت بیش فعالی و بی ثبات. اگر (۶) نیز بالا باشد، احتمال هذیان های بزرگ منشی با رنگ و بوی مذهبی دیده می شود. اهداف و انتظاراتش غیر واقعی و آرزوهایش بسیار بالاتر از سطح توانایی هایش است. بی خوابی را تجربه می کند، ارتباط بین فردی اش کودکانه و ناپخته، ترسو، بی اعتماد، تحریک پذیر، آشفته است، سطح بینش ضعیف است. عمده ترین تشخیص اسکیزو افکتیو با حالت مانیک است.

کد ۱۲۳ (مثلث نوروتیک): این فرد مضطرب، خشمگین، دچار خود تحقیری، حساس و ضعیف است. از مکانیسم سرکوب استفاده می کند. تشخیص قدیمی نوروز مناسب این اشخاص است. عمده ترین تشخیص اختلال افسردگی به همراه جسمانی سازی است.

کد ۱۲۳۴ : فردی است متوقع، وابسته، دارای علائمی چون بی اشتهایی، استفراغ، سرگیجه، بی خوابی، تنیده و افسرده. دارای سابقه ای از پرخاشگری به خصوص اگر مرد باشد. وابستگی به الکل در این افراد دیده می شود. این بیماران به درمان پاسخ نمی دهند و به سختی تغییر می کنند.

کد ۱۲۳۷ : فردی است مستعد وابستگی، دمدمی، بی کفایت، ضعیف، ترسو؛ مسئولیت پذیری ندارد، اغلب بیکار، بی حاصل، نابالغ . اگر مرد باشد در زندگی زناشویی نقش یک زن را بازی می کند. رفتارهایی بچه گانه دارد.

کد ۲۷۸ : علائم اولیه شامل افسردگی و اضطراب است. سایر علائم: نشخوارهای ذهنی درونی و دائم، شکایات از عدم تمرکز، ناتوانی در تصمیم گیری، تردید زیاد، ناتوان از حل مشکلات یا حل مسأله، ترسو، نگران، بدون اعتماد به نفس، دارای افکار خودکشی، از لحاظ اجتماعی گوشه گیر. محتمل ترین تشخیص شخصیت اسکیزوئید یا وجود یک سایکوز است.

خرده مقیاس های هریس – لینگوز

متخصصان بالینی برای فهمیدن اینکه کدام یک از متغیرهای بالینی و شخصیتی ممکن است موجب برافراشتگی مقیاس های بالینی شود، می توانند به طور انتخابی خرده مقیاس های هریس – لینگوز و درون گرایی اجتماعی را مورد استفاده قرار دهند. این خرده مقیاس ها خوشه هایی از ماده های وابسته به محتوا را طوری سازمان می دهند که ابعاد مختلف مقیاس ها به گونه روشنی تری متمایز می شوند. برای مثال : ممکن است معلوم شود که برافراشتگی مقیاس ۴ (انحراف روانی اجتماعی) در درجه نخست به سبب نزاع خانوادگی است. یا برون ریزی جنایی ممکن است از روی برافراشتگی های خرده مقیاس های تعارض با منابع قدرت و بی تفاوتی اجتماعی ناشی شود. این نتیجه گیری ممکن است برای تفسیر و درمان مراجعه کاربرد داشته باشد.

۲۸ خرده مقیاس هریس – لینگوز وجود دارد. خرده مقیاس ها عموما نباید تفسیر شوند مگر آنکه مقیاس های اصلی آنها در حد معناداری برافراشته باشد(۶۵<T)، و تفسیر باید محدود به این باشد که تلاش کنیم بدانیم چرا آزمودنی در آن مقیاس های اصلی نمره های بالایی به دست آورده است. در دو مورد ممکن است خره مقیاس ها بسیار مفید باشند.

 1. نخست اینکه آنها می توانند به این مساله کمک کنند که چرا آزمودنی در یک مقیاس بالینی نمره برافراشته گرفته، در صورتی که متخصص بالینی با توجه به تاریخچه و سایر اطلاعات موجود چنین برافراشتگی را انتظار نداشته است. مثلا  بیماری که علایم اصلی اش افسردگی بوده، می تواند نیمرخی با برافراشتگی در مقیاس های ۲ و ۷و ۸ داشته باشد. برافراشتگی های ۲ و ۷ با تاریخچه بیمار و مشاهدات بالینی او هماهنگ است ولی برافراشتگی مقیاس ۸ تا اندازه ای مساله ساز است. چرا چنین بیماری که هیچ گونه سابقه یا نشانه بالینی دال بر اسکیزوفرنی یا اختلال تفکر ندارد، نمره نسبتا بالایی در مقیاس ۸ می گیرد؟ با مراجعه به نمره های مقیاس هریس – لینگوز ممکن است مشخص شود که بیشتر برافراشتگی مقیاس ۸ مربوط به ماده های موجود در خرده مقیاس فقدان تسلط من، کارکردی(۴Sc) است. این خرده مقیاس، افسردگی و نومیدی را می سنجد و اینکه آزمودنی احساس می کند در بیشتر اوقات زندگی تحت فشار است. این ویژگی ها همخوانی زیادی با ویژگی های مبتنی بر بقیه نیمرخ و با سابقه بیمار دارد.
 2. دوم اینکه خرده مقیاس های هریس – لینگوز می تواند در تفسیر نمره مقیاس های بالینی که کمی برافراشته اند (۶۰-۶۵=T) بسیار مفید باشد. مثلا آزمودنی در مقیاس ۴ نمره ۶۳ می گیرد، در چنین موردی با تردید می توان ویژگی های ضد اجتماعی را به آزمودنی نسبت داد ولی نمره بالا در یکی از خرده مقیاس های هریس – لینگوز یعنی ۱Pd (ناسازگاری خانوادگی) می تواند بیانگر برافراشتگی متوسط در نمره مقیاس ۴ باشد، بدون اینکه نیاز به استنباط درباره رفتارهای بسیار غیراجتماعی و ضد اجتماعی وجود داشته باشد.

تست آنلاین ۷۱-MMPI(فرم کوتاه)

تست آنلاین ۳۷۰-mmpi(فرم بلند)

تست آنلاین ۵۶۷-mmpi(فرم بلند)

توضیحاتی در مورد مقیاس های نسخه ۷۱ سوالی MMPI

 • مقیاس L (دروغ سنجی): فرد تلاش دارد خود را بهتر نشان دهد.
 • مقیاس F (وانمود بد): فرد تلاش دارد خود را بدتر نشان دهد.
 • مقیاس K (انکار کردن): فرد در طول آزمون حالت تدافعی دارد.
 • مقیاس HS یا هیپوکندری: به خصوصیت بیماری گونه خود فرد اشاره دارد. کسانی‌ که نمره بالایی در این قسمت می‌گیرند توجه زیادی به مشکلات جسمی خود دارند و اغلب احساس بیماری و ناراحتی می‌کنند، اما در واقع مشکل خاصی ندارند.
 • مقیاس D یا افسردگی: نمره فرد در این مقیاس میزان افسردگی را نشان می‌دهد
 • مقیاس Hy یا هیستری: مقدار تمایل فرد به انجام واکنش‌های نمایشی را نشان می‌دهد
 • مقیاس Pd یا انحراف روانی اجتماعی: میزان واکنش‌های ضد اجتماعی را نشان می‌دهد.
 • مقیاس Pt یا ضعف روانی: نشان دهنده خستگی و ضعف روانی (اضطراب و وسواس) است.
 • مقیاس Pa یا پارانویا
 • مقیاس SC یا اسکیزوفرنی: به وجود اختلالات اسکیزوفرنیک یا شبه آن اشاره می‌کند.
 • مقیاس Ma یا شیدایی خفیف: این نتیجه برعکس نتیجه افسردگی است. این افراد شادتر و پرانرژی‌تر از معمول هستند

نمره گذاری و تفسیر مقیاس های روایی نسخه ۷۱ سوالی

مقیاس
روایی
پاسخ بلی پاسخ خیر نمرات بالا  ۷۰<T نمرات پایین T<۳۰
L ـــــــــــ ۱۱, ۲۴, ۴۷, ۵, ۵۳ آزمودنی خواسته خود را خوب جلوه دهد، دارای بهره هوشی پائین است، احتمالا پارانوئید است. فردی است صریح، عیب های خود را می پذیرد، آرام است و اعتماد به نفس دارد.
F ۱۲, ۱۵, ۱۹, ۳۰, ۳۸, ۴۸, ۵۰, ۵۸, ۵۹, ۶۴, ۷۱, ۹ ۲۰, ۲۴, ۶۱ آزمودنی متوجه دستور العمل نشده است، نخواسته همکاری کند، تمارض کرده و خود را بیمار جلوه داده است. F بسیار پایین نشانگر انکار بیماری است.
K ــــــــــ ۱۱, ۲۳, ۳۱, ۳۳, ۳۴, ۳۶, ۴۰, ۴۱, ۴۳, ۵۱, ۵۵, ۶۱, ۶۵, ۶۷, ۶۹, ۷۰ کوشش برای باکفایت بودن، تعاملات اجتماعی کم، مقاومت بالا، عدم انعطاف پذیری، پیش آگاهی ضعیف نسبت به روان درمانی عدم تمایل به دریافت کمک، ایگو ضعیف است، اعتماد به نفس پایین است

منابع : 

 • راهنمای MMPI-2، ارزیابی شخصیت و آسیب شناسی روانی. جان گراهام. ترجمه موسی کافی و حمید یعقوبی. نشر ارجمند
 • راهنمای تفسیر MMPI و MMPI-2 برای مشاوران و متخصصان بالینی، داک ورث و آندرسون، ترجمه پاشا شریفی و نیکخو
 • راهنمای سنجش روانی، گری گراث مارنات، پاشا شریفی و نیکخو
۴ ۱۳۳ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

272 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
جانان
۱۳۹۷/۱۰/۱۸ ۱۴:۲۸

سلام عالی بود و کاربردی . ممنونم
فقط ی خواهش داشتم اگه امکانش هست یک تفسیری برای مقیاس si (درونگرایی اجتماعی) و mf (زنانگی یا مردانگی) هم میدادین خیلی خوب تر می شد

شیر
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۲۲:۱۰

مقیاس ال بالا بوده و نمره ۸۵ گرفته یعنی چه؟

فاطیما
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۱۲/۱۵ ۱۹:۱۵

سلام‌
نمره تی ۴۰ درونگرایی اجتماعی تفسیرش چی میشه ؟

نگین
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ ۰۰:۱۹

سلام خسته نباشید ببخشید اگه من تفسیر mmpi رو بدم میتونید تفسیر کنید؟

حسینی
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۵:۳۳

سلام
لطفاً میشه بگین علت حذف شدن این دو عامل چیه؟؟

ندا
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ ۱۱:۵۹

جواب تستم AK 20 176 2 شده برای فرم بلند. تفسیرش چی میشه؟

حسینی
پاسخ به  حسینی
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۸:۵۵

میشه بگین برای خانومی با سن ۲۵ سال که تو این آزمون کد ۶-۵ گرفته چه اختلالی داره؟؟
مرسی از پاسخگویی

شهرزاد
۱۳۹۸/۰۱/۰۴ ۰۲:۱۶

خیلی کاربردی و جالب بود… هرچند واقعا فکر میکنم باید زیر نظر روانکاو بررسی بشه , چون درصد های من بین ۴۰ تا ۷۰ و بیشتر در حدود ۵۰ بود … واقعا وقتی میگید درصد بالا نمی تونم تشخیص بدم مثلا ۶۰ بالاست یا نه

غزاله
۱۳۹۸/۰۱/۰۷ ۱۲:۵۷

سلام . ببخشید نمره ها از چند محاسبه میشن من این آزمون و دادم از یک داشتم تا چهارده . سر در نمیارم که چی هست این اعداد. میشه کمکم کنید

عاطفه
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۶:۳۲

سلام من از آزمون ۷۱سوالی استفاده کردم‌نیمرخ هم به دست آوردم.ولی نمیدونم تفسیر و چطوری بنویسم.میشه کمک کنید

نازنین بانو
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ ۰۲:۰۴

سلام خسته نباشید. چجوری نمره خام رو به نمره نمره t تبدیل کنیم؟ بدون نرم افزار.
من دو سال پیش این آزمون رو پاس کردم ولی الان هرچی فکر میکنم و میگردم این قسمت رو پیدا نمیکنم😔

هاجر
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ ۱۷:۲۸

سلام . من این آزمون تو یه مرکز مشاوره دادم هیچ توضیحی هم بهم ندادن، ففط گفتن سوال بی جواب نزارین. از اونجایی که قبلش۲۴۰ تا سوال جواب داده بودم واقعا خسته بودم‌ و درک نمیکردم ۳۷۰ تا سوال mmpi رو کسیم جوابگو نبود. هر دو آزمونم رو هم تو ۱ساعت باید جواب می دادم. f شده ۶۲ اما pa شده ۷۰ بقیه مواردم تو محدوده نرمال. ینی من پارانوئید دارم؟ این دو تا عدد نتیجه آزمون اینترنتی که بعدش دادم. ممنون میشم جواب بدین

ریحانه
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰۰:۴۰

بسیار عالی ممنونم

sahel
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ ۱۱:۱۷

سلام یه سوال داشتم اغلب توضیحات حتی در کتب معتبر مربوط به نمرات بالاس و هیچ توضیحی در رابطه با نمره زیر ۳۰ و ۲۰ داده نشده. مثلا من کیس آزمایشی داشتم که نمره sc=16 و موردی هم ۱ شده. خوب این چطور تفسیر میشه ؟ ممنون میشم پاسخ دهید و یا منبع کاملی برای یادگیری معرفی نمایید

Mahnaz
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ ۱۵:۲۲

سلام ، خسته نباشین.‌ عذر میخوام من این آزمون را انجام دادم ، چه جوری میتونم جوابش رو دربیارم؟ ممنون میشم راهنمائیم کنین

ریحانه
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ ۰۰:۳۴

بسیار عالی ممنونم

آناهیتا
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ ۱۷:۲۰

درود. ببخشید اگه در مقیاس pd بگیره ۷۵ در مقیاس Hy چطور میشه نمره فرد را پیش بینی کرد؟ به عنوان سوال میان ترم خودم میخام ببینم چقدر درست جواب دادم . و اینکه میشه یه مقدار این مقیاس ها رو نسبت به پیش بینی هم بکنید . مرسی

فلاح
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ ۱۴:۱۷

سلام واقعا عالی بود مخصوصا واسه من که فقط ۱۲ نمره ام گیره انجام این آزمونه . من توی خیلی از سایت ها گشتم اما نیمرخ خام رو پیدا نکردم ممکنه شما در اختیارم قرار بدید.
ممنون

مسعود
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۰/۱۱/۲۰ ۲۰:۲۰

سلام جواب های تست رو چطور و کجا میتونیم پیدا کنیم

maedeh
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ ۱۶:۲۳

سلام خسته نباشید ببخشید شما چیزی راجع ب اعتبار نداشتن ازمون ننوشتین مگر نع اینک اگر یکسری مقیاس ها بالا بود ازمون اعتبار نداره و باید اجرای مجدد بشه؟

نرگس
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۷:۲۳

سلام، من این تست رو جایی انجام دادم و متخصص برام نوشته بودن مقداری f مرزی می باشد. یعنی چی؟ ممنون میشم پاسخ بدید

راحله
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ ۲۱:۱۶

درود
نمرتات من از۴ تا۵۴
که مقیاسL =4
Sc=54
این نرمال؟؟
واینکه من تست ۳۷۰ سوالی رو انجام دادم
ودوتا نمره براهرمقیاس داشتم که تصحیح شد ونشدبود
نمره تصحیح شد مدنظر درسته؟؟

امین
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۱۰:۱۹

سلام
وقت بخیر
مقیاس d رو چرا ضد و نقیض توضیح دادین؟
بالاخره نمره بالا چی رو نشون میده؟

راحله
۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۷:۱۰

درود
تفسیری که داخل سایت هست فرق نمی کنه براآزمون ۷۱ سواله وتست ۳۷۰ سواله؟؟
یعنی برای ۳۷۰ سوال هم
نمره بالا >70
نمره پایبن < 40
اگه تفاوت داره ممنون میشم بگید که نمره بالا وپایین اون چند؟

م ر
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۱۲:۲۰

سلام من تست ۳۷۰ زدم مثلا برای L میگه بدون تصحیح ۴/۱۵ با تصحیح ۴ این یعنی چی؟
امتیازهاش مشابه شما نیست
میشه توضیح بدید برام
خیلی ممنون

هادی
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۱۳:۱۱

سلام،
فرق PTDT با PT چیست؟
ممنون

elahehatash
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۰۹:۲۶

سلام وقتون بخیر . ممنون از مطالب مفیدتون . آیا آزمونی هم در سایتتون قرار دادین که در مورد آزمون پیش از ازدواج باشه و همچنین آزمونی غیز از این آزمون برای ارزیابی شخصیت ؟ که مثل این آزمون بشه راحت تفسیرش کرد ؟ باتشکر جناب

maede
۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۱۱:۳۳

سللم میشه بگین با چه روشی نمرات خام رو به T تبدیل کنیم؟

عزیزی
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ ۲۲:۳۳

نرم افزار رو از کجا تهیه کنیم

سمانه
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ ۰۶:۰۰

سلام. برای پیش از ازدواج رفتیم مشاوره این تست و گرفتند و نتیجه طرف ال بالا) l بالا با نمره۸۵ شد ه آیا برای ازدواج مورد مناسبی هستند یا نه؟

ارژنگ
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ ۱۳:۱۲

آیا تفسیر فرم ۷۱ سوالی با ۳۷۰ سوالی یکسان است ؟

سهیل
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ ۱۲:۲۳

سلام خسته نباشید کد نتیجه من با تصحیح k شده ۸۶۷ یعنی سالم هستم یا مریض ؟ اگه مریضم مشکلم چیه ؟

ابوالفضل
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ ۰۱:۱۴

خارج تفسیریعنی چی تواین تست؟
همینکه بگن واقعیت نگفتیدیعنی چی؟

ravi
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ ۲۱:۲۲

با سلام بنده این نمرات را برایتان بفرستم قادر به تفسیر هستید یا باید به متخصص برویم ؟؟

عطیه
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰۱:۱۲

سلام مقیاس Maمانیا یا ضرب زده نتیجه هم نرمال نوشته یعنی چی نگرانم

عطیه
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ ۰۱:۱۵

خیلی خیلی از پاسخ گویی تان ممنون میشم

محمد
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۱۰:۲۴

سلام خیلی ممنون، واقعا استفاده کردم، یاعلی

محمد
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ ۰۲:۴۰

سلام
من تست دادم، همه چیزم نرمال بوده، ولی دکتری که علیه من گواهی قضایی صادر کرده میگه:
این تست برای ایشون ملاک نیست، چون ایشون خیلی باهوشه و خودش رو نرمال نشون میده!
این اتهام وجهه علمی داره؟؟

محمد
پاسخ به  محمد
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۰۱:۴۷

جناب دکتر لطف میکنین نظرتون رو بفرمایید که آیا این ادعا وجهه علمی داره یا خیر؟

رضا
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۰۰:۵۴

آزمون روان شناسی در خدمت سربازی از ما گرفتن که نتیجه اینطور شد که a=7 و b=11 و c =12 و d=8 میباشد که نوشته بود total ghq=38 حالا این حروف و عددا یعنی چی میشه یه توضیح بدید و اینکه خوبه یا بد

Soma
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴:۲۰

سلام خسته نباشید.اینکه نیمرخ روانی ۱_۲_۳ داشته باشه تشخیص شما چیه؟

Soma
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۴:۲۲

سلام خسته نباشید.اینکه نیمرخ روانی فرد در ازمونmmpi 1_2_3باشه تشخصی و راهکار شما چیه؟؟؟

هانيه
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۴:۰۸

سلام و روز به خیر .بنده از شخصی ازمون بلند ۳۷۰ سوالی mmpi را گرفتم نمره خام F 37 شد اما در نیم رخی که شما قرار دادید تا ۱۵ هست ، علت چیست ؟ چون بر حسب ۶۰ سوال f ما باید تا نمره خام ۶۰ داشته باشیم

داریوش
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰۱:۳۰

سلام لطفا روش نمره گذاری MMPI را توضیح دهید ممنون میشم

Mahsa roozegar
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۱۵:۱۷

سلام خسته نباشید، من دانشجوی رشته ی روان شناسی هستم ، برای تفسیر این آزمون یک سوال داشتم ، که مثلا کلید های هر مقیاس که تیره رنگ شده چه غلط و چه صحیح هر کدام چند نمره میگیرند؟
که بعد نمره ی T رو بدست آورد !؟

elina
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۰۱:۳۷

سلام من دانشجوی روانشناسی هستم برای تفسیر دونقطه ای مقیاس ۱۷/۷۱ چجوری باید تفسیر کرد؟

Mari
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ ۱۰:۳۸

عرض سلام و وقت بخیر
در مورد نحوه ی کد گذاری میشه توضیح بدید
وقتی نمرات t رو به صورت نزولی مرتب میکنیم نحوهی کدگذاری به چه صورت میشه. تو کتاب مارنات توضیح داده متوجه نشدم چرا بالاترین نمره رو ۹ گذاشته نمره بعدی ۷ بعد ۸…چرا به ترتیب نیست؟ ممنونم از وقتی که میگذارید و پاسخ میدید

مولود
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ ۰۵:۲۲

نمره t رو چجوری بدست میاریم؟ میشه حتما اینو بهم بگین

داریوش
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۰۱:۳۹

سلام لطفا روش نمره گذاری MMPI را توضیح دهید ممنون میشم و کلید ۳۷۰ سوال بگذارید

Mohamad
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ ۱۹:۳۲

سلام، عذر میخوام نمره t رو چگونه بدست بیاریم اگر بخوایم فرمولی بریم؟ یا با چه نرم‌افزاری؟

شبنم
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۳:۱۵

سلام وقت بخیر. مطلب ارائه شده و کامنتها رو خوندم و عالی بود. من این تست رو برای استخدام دادم و به من گفتن روایی مناسب نبوده و لازم هست که سلامت روانی شما تایید بشه. من نسخه ۷۱ سوالی رو پاسخ دادم و مقیاس K حدود ۶۷ به دست اومد. البته اونجا که عدد رو نگفتن و من در منزل اینترنتی مجددا تست دادم با همون پاسخها و نتیجه رو مشاهده کردم. و سایر نمرات به غیر از هیستری که ۵۰ بود، کمتر بودند. به نظر شما این نیمرخ نشون دهنده ی عدم سلامت روان هست؟

سمانه
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ ۱۸:۲۹

سلام ممنون از مطالب خوبتون واسه مقیاس دو نقطه ای باید جمع دو نمره t را به دست آورد ؟

گیتا
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ ۰۲:۵۴

سلام Hs من شده نمره خامش ۳ میشه بگین مقدار T بر اساس نمودار چقدر میشه؟

سیران
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ ۱۹:۴۹

سلام خسته نباشید می خواستم بپرسم کدوم یک از مقیاس های روایی از بقیه مهمتر ه و چرا ممنون میشم جواب بدید .

کلثوم
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ ۱۵:۱۶

سلام خسته نباشید. دلیل حذف mfوsi از آزمون mmpiچیست؟؟؟

سعاد لویمی
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۲:۳۹

سلام
وقت بخیر
نرم افزار MMPI به غیر از نمودار شامل
تفسیر توصیفی میشود یا خیر؟

حسین
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ ۱۶:۴۲

سلام من چندین بار این تست رو برای استخدام داده ام ولی هر بار یه مشکل داشته و رد شدم میشه یه کلید پاسخ به من بدید که این بار رو رد نشم ممنون میشم واقعا.

امیر
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ ۰۷:۵۲

سلام آقای دکتر میشه جواب تست رو بدم خدمتتون که تفسیرش کنید برام

اسماعیل خضرشعبانی
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ ۱۶:۵۸

سلام خسته نباشید میشه ب این سوالم ب دقت پاسخ بدید سوالع امتحان لطف درست بهم بگید. کسب کد۵و۶ توسط آزمودنی ۲۵سالهدخانم و دانشجو در ازمونmmpi بیانگر کدام اختلال شخصیت است چ راهکاری برای کاهش و درمان آن دارید توضیح بدهید باتشکر لطفاً پاسخ بدهید

فیروزه
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ ۱۶:۰۳

سلام میشه لطف کنین برای من توضیح بدین که پروفایل چه موقع روایی داره و چه موقع نداره ممنونم

پروانه قهرمانی
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ ۱۷:۴۰

سلام.وقت بخیر. من این ازمون رو انلاین دادم نتیجه رو برام تحلیل و تفسیر کردن و نمودار هم دادن ولی کد برام داده نشده.چطور میتونم متوجه کد بشم؟

ارش
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۲۱:۱۴

MP-370-HT-113066
پاسخ بنده این کد شد
این به چه معناست

مهدی
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۲:۵۱

با سلام و تشکر از مطالب مفیدتون
می خواستم بدونم من از ۴۰ سوال پارانوئید ۵ سوال با کلید مطابقت داره . نمره خام چند می شه و نمره t چند می شه و آیا این ۵ سوال نشاندهنده اینه که من پارانوئید دارم ؟

یاس
پاسخ به  علیرضا نوربخش
۱۴۰۱/۰۶/۱۹ ۱۵:۵۰

سلام میشه لطفا بگید جواب تست غیرقابل تفسیر یعنی چه و باید بری مجدد مصاحبه بالینی؟!

مهدی
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۲:۰۱

با سلام
پنج سوال پارانوئید که ذیل ذکر می کنم چرا اگر پاسخ نه به اونا بدی با کلید مطابقت داره و نشاندهنده پارانوئیده چون ظاهرا جواب بله به اونا بدبینانه به نظر می رسه علت اینکه این سوال رو پرسیدم اینه که می خواستم بدونم کلیدی که من دارم درسته یا نه.
سوال ها این ها هستند :
-فکر می کنم اغلب مردم برای ترقی کردن به دروغ گویی متوسل می شوند.
-اکثر مردم درستکار هستند زیرا می ترسند اگر خلاف کنند گیر بیفتند .
-بیشتر مردم سعی می کنند از راه های نادرست منفعت کنند یا پیشرفت کنندو حاضر به چشم پوشی از این دو پیشرفت نیستند .
-فکر می کنم تقریبا همه کس برای فرار از گرفتاری به دروغ متوسل بشود.
-اغلب مردم واقعا دوست ندارند برای کمک به دیگران خودشان را به زحمت بیندازند.
ممنون از اینکه زمان می گذارید و جواب می دهید