دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

کارل راجرز

یکی از مهمترین نظریه‌های مشاوره و روان درمانی نظریه مراجع محوری (درمان فرد مدار)، کارل راجرز است. به نظر راجرز، انسان‌ها در دنیایی از تجربه با محوریت خودشان بسر می‌برند. در نتیجه، خود شخص بهترین منبع اطلاعاتی در مورد خودش است.

کارل راجرز(Carl Rogers)، یکی از نظریه ‌پردازان معروف شخصیت و یکی از چهره‌های اصلی در رویکرد روان‌شناسی انسان‌گرایانه و اگزیستانسیالیستی است.