دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

آزمون های روانی

آزمون روانی(psychological test) ابزار اندازه گیری عینی معیار شده ای است که برای ارزیابی یک خصوصیت یا مجموعه ای از خصوصیات مانند هوش، شخصیت، خلاقیت، استعداد یا علایق به کار می رود.