دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

نحوه شکل گیری اعتیاد به مواد مخدر

اعتیاد

برای اینکه ما بخواهیم به تعریف دقیقی از پدیده اعتیاد دست پیدا کنیم در آغاز می بایست مراحل شکل گیری اعتیاد را تجزیه و تحلیل نمائیم .

عوامل گوناگونی در بوجود آمدن اعتیاد نقش داشته که بسیاری از آنها در بررسی بصورت فردی نمایان می گردد . بدین صورت که کلیاتی مطرح می شود اما در خصوص همه افراد صادق نمی باشد مثال: کانون خانواده و محیط خراب در اعتیاد فرزندان نقش دارند اما دیده شده که همیشه بدین گونه نیست بر فرض مثال پدر یا مادر  یا هر دو دارای اعتیاد بوده اما فرزندان هیچ گونه گرایشی به مصرف حتی سیگار هم ندارند و از اینگونه موارد. . .

در تعریف روانشناسی رفتارگرا ، اعتیاد را با شرطی سازی عامل میتوان اینگونه شرح داد :

هر عملی که پاداش بدنبال داشته باشد آن عمل آموخته می شود . در فرایند اعتیاد پس از مصرف مواد مخدر فرد احساس رضایت و نشاط می کند این رضایت توسط قسمتی از مغز که موسوم به مسیر پاداش در مغز می باشد بوجود می آید و این امر باعث افزایش رفتار می گردد،در این رویکرد اعتیاد همانند رفتارهای دیگر آموخته می شود و فرآیند یادگیری را سپری می نماید این نظریه در حوزه رفتار گرایی تنها در خصوص اعتیاد کاربردی نمی باشد بلکه اکثر رفتارهای منجر به یاد گیری را شامل می شود که توسط تقویت کننده ها آموخته می شود در این مدل نیز مواد مخدر حکم تقویت کننده را دارا می باشد .

تبیین اعتیاد با نظریه تائید

نظریه تولمن به تقویت به عنوان متغییر یادگیری اهمیتی نمی دهد لیکن نام تایید را به آنچه که رفتارگرایان تقویت می نامند می گذارد . از نظر تولمن انتظارات حدس هایی هستند مبنی بر اینکه چه چیزی (علامت)به چه چیز دیگری(علامت دیگر ) می انجامد حدس های موقتی اولیه همان فرضیه نام دارند.

فرضیه ها اگر به وسیله تجربه تایید شوند حفظ می گردند. انتظاری (فرضیه ای) که پیوسته تایید می شود به(باور) می انجامد یا به عبارتی دیگر ارگانیسم باور خواهد کرد که اگر به طریق خاصی عمل کند نتیجه معینی به دست خواهد آمد .در این فرآیند حدس (فرضیه) اینکه مواد مخدر مفید است توسط تجربه تایید می گردد . و با تداوم تایید به باور (اعتیاد) می انجامد.

چنانچه فردی در موقعیت اضطراب مواد مخدر استعمال نماید به سرعت اضطراب او کاهش خواهد یافت در اینجا این فرض مطرح میگردد که مواد مخدر در کاهش اضطراب و بهبود عملکرد نقش مثبتی را داشته است و با تجربه در تداوم مصرف این فرض تائید می شود و با تداوم تایید سرانجام به باور می رسد حد فاصل تداوم تایید و باور زمانی است که فرد بصورت مکرر استفاده می نماید و اعتیاد در او شکل گرفته است.

روانکاوی اعتیاد

گرچه از این منظر به اعتیاد و شکل گیری اعتیاد پرداخته نشده اما بدلیل علاقه فردی به روانکاوی به تحلیل اعتیاد بنابر اصل روانکاوی می پردازم .

پست های مرتبط

در تمام انسانها یک اصل وجود دارد بنام اصل لذت ، این اصل تمایل ذاتی ارگانیسم برای اجتناب از درد و جستجوی لذت از طریق تخلیه تنش می باشد . در تاپیک فروید اصل لذت ارتباط با «Id»پیدا می کند و یا همان قسمتی از ذهن که از بدو تولد با انسان وجود داشته و سائقه اصلی و اولی ، اصل حاکم بر حیات روانی همان اصل لذت را فراهم می کند .

نهاد «Id» غیر عقلانی و غیر اخلاقی و تابع غریز می باشد .و تمایل ذاتی برای ارضاء فوری را خواستار است . و در تاپیک فروید مراحل رشد نیز دارای سطوح متفاوت بنام مراحل رشد روانی – جنسی می باشد . اولین مرحله رشدی روانی- جنسی  کودک که هجده ماهه اول می باشد  بنام« oral stage» بیشترین نقش را در شکل گیری اعتیاد در بزرگسالی دارا می باشد .در این مرحله کودک تمام لذت های خود را از طریق دهان ارضاء می کند ، تشنگی، گرسنگی ، تحریکات لمسی لذت بخش برانگیخته شده بوسیله نوک پستان یا جانشین آن ، حساسیت مربوط به بلع و سیری .

حالات تنش دهانی موجب می شود کودک در جستجوی ارضاء دهانی برآید که مشخصه آن آرامش پس از مراقبت و نوازش است . محرومیت یا اقناع بیش از حد ممکن منجر به تثبیت لیبیدویی می شود و صفات بیمار گونه در بزرگسالی بروز می کند .صفات بسیاری را میتوان نام برد که از این مرحله بوجود می آید . که در شکل دهی اعتیاد نقش دارند و فرد را واجد آسیب در موقعیت های دشوار می سازد که این امر ریسک احتمال گرایش به مصرف مواد را بالا می برد .

این افراد در بزرگسالی بدلیل تثبیت در این مرحله ، در پی ارضاء دهانی می باشند یعنی در بزرگسالی بیشترین چیزها برایشان باید ارضاء دهانی را در پی داشته باشد .نهاد - من - فرامن

مواد مخدر بدلیل مشخصه هایی که برای کسب لذت دارا می باشد واجد تامین ارضاء در فرد بوده . اینجا این سوال پیش می آید که« ego »چه نقشی را دارد .

در برابر اصل لذت یک اصل بنام اصل واقعیت وجود دارد این اصل کارکرد آموخته شده ای است که ارتباط نزدیکی با  «ego»دارد . این اصل ، اصل لذت را تعدیل می کند . ساختمان دوم ذهن« ego »یا ضمیر آگاه با پیروی از اصل واقعیت و با توسل به تفکر منطقی در مورد عواقب اعمال به شخص در بقای امنیت آمیز در جهان کمک می کند .

در بزرگسالی فرد در موقعیت های مختلف و خطر آفرین تنش هایی را که در ضمیر ناآگاه بوده را احساس می کند این تنش ها که که از سائق های واپس رانده شده در مرحله رشد روانی – جنسی می باشد بوجود می آید .

اجزا و خصوصیات سائق یا غرایز منبع – نیروی محرک – هدف – ابژه می باشد که در تعریف منبع به آن قسمت از بدن که غرایز از آنجا برمی خیزد گفته می شود . بدین ترتیب آن قسمت از بدن که در مرحله اول زندگی  مرتبط با موضوع می باشد دهان است . که در نتیجه ناکام ماندن سائق ها در ارضاء ، بطور نا خود آگاه ذهن در این شرایط سائق های ناکام را واپس می راند که این امر منجر به تثبیت لیبیدویی می گردد.

نظریه تنش کاهی

طبق این نظریه انگیزه رفتار ، کوشش ارگانیسم برای کاهش تنش ناشی از سائق های ارضاء نشده یا ناخودآگاه است . به این ترتیب اصل لذت نیروی تنش کاه و لذا انگیزنده ای قوی محسوب می شود . وقتی سائق واپس زده می شود ، اضطراب رخ    می دهد که به مثابه سائقی اکتسابی عمل می کند ، به این ترتیب انگیزه رفتار فرد ممکن است کوشش برای کاستن اضطراب باشد . فرد در بزرگسالی ممکن است از موقعیتهای احتمالا اضطراب آور اجتناب کند ، بی آنکه این الگوی اجتنابی به هیچ وجه خود آگاه باشد . بیمار یاد می گیرئ که برخی از رفتارها مانند مصرف مواد می توانند اضطراب را کم کنند و به این ترتیب الگوهای روی آوری را جانشین الگوهای اجتناب می کند

با توجه به انبازهای جنسی سرکوب شده و سائق های واپس رانده شده  در مرحله بزرگسالی و بروز تنش برای رفع آن بوسیله سیر قهقرایی به مرحله ای که تثبیت گشته و ارضاء سائق هایی که بصورت پخته تر و مطابق سن و احوال در فرد می باشد ساختار قوی تری از« Id »  را در ذهن نمایان می گرداند زیرا در مرحله ای قرار گرفته که بیشترین کارایی را در احساس رضایت فرد از خود ایفا می کند و فرد را در مراحل اولیه واجد اعتماد به نفس در سازگاری و تعامل با اجتماع و خانواده می گرداند . اما با توجه به اینکه سوء مصرف مواد رفتاری نابهنجار تلقی  می شود ، و با توجه به مسئولیتی که نیروی کنش که مبتنی بر اصل واقعیت می باشد «ego» این مقوله را بصورت اکتسابی ،منطقی و قضاوت خود نتیجه این  عمل را پیش بینی می کند و در تطبیق این رفتار با واقعیت این رفتار را نامتعارف تحلیل می نماید زیرا این رفتار به دلیل ارضای چند بعدی به سرعت آموخته می شود و ادامه آن به اعتیاد و وابستگی می انجامد در این صورت تمامی منابع، نیروی محرک، و هدف در فرد معتاد صرف فراهم آوری برای کسب لذت صرفا توسط مواد می گردد نه ارضاء سائق های واپس رانده شده . در این فرایند می توانیم نیروهای « Id  و تلاش ego » را جهت کنترل آن مشاهده کنیم .

در شخص وابسته به مواد ، نیاز « Id »به ارضاء ، چنان به مقاومت ego غلبه پیدا می کند که طلب ماده مخدر  تبدیل به تنها هدف زندگی وی می گردد . افرادی که تحت سلطه اصل لذت هستند و« Id»بطور عمده نیروی محرک آنها را تشکیل می دهد ، از وجدان ضعیفی برخوردارند یا فاقد « super ego »می باشند که به آنها «hedonist»   گفته می شود .

این افراد دارای مشخصه هایی می باشند که با افراد معتاد به مواد مطابقت دارد آنها برای دیگران اهمیتی قائل نبوده و در پی کسب لذت خود هستند ،چنانچه لازم بدانند دروغ می گویند ، تقلب می کنند ، از دیوار مردم بالا می روند ، ناموس دیگران را مورد تجاوز قرار می دهند .

بدین ترتیب نهاد (Id) خودخواه و مخرب با توجه به شرایط بوجود آمده مسیر را برای تاخت و تاز هموار دیده وبا تمامی پتانسیل خود به آزاد سازی امیال و هوی و هوس می­ پردازد و آنچه که به ارگانیسم لذت داده را آموخته و بطور عادت وار در پی جستجوی هر آنچه که این لذت را داده ( مواد ) اجزای غرایز را بطور خودکار فعال کرده تا نیروی محرک صرف فراهم آوری هدف برای ایجاد لذت گردد.

علی درخشنده

۵ ۱ رای
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

3 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رسام
۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۱۰:۴۰

با سلام و خسته نباشید . از مطلب شما بسیار تشکر میکنم بسیار جامع و پویا بود امیدوارم به مسئله اعتیاد بیشتر بپردازید ممنون

ابراهیم جهانگیری
۱۳۹۴/۰۶/۳۱ ۰۲:۵۰

اعتیاد تنها بیماریست که فوقالعاده پیچیده و ناشناخته .چه برای خود فرد معتاد چه آنهایی که از بیرون رفتار و زندگی معتاد را مشاهده میکنند // دیدگاهایی که بیان شد شاید تنها بتواند اولین دوره اعتیاد را بیان کند/ چونکه در مراحل بالاتر اعتیاد مصرف مواد مخدر محرکی میشود برای رهایی از خماریهای خود مواد مخدر / البته این مهم هم در مرحله حادتر دیگر درد یا خمادی را هم از بین نمیبرد/……