حساسیت زدایی منظم: حساسیت زدائی منظم بر اصول شرطی سازی کلاسیک استوار اسـت، نـوعی روش رفتاری است که ژوزف ولپی، از پیشگامان رفتار درمانی، ابداع کرد. درمانجویان به صورت پیاپی موقعیت های اضطراب آور را تجسم می کنند و در عین حال به رفتاری که با اضطراب رقابت می کند می پردازند. درمانجویان به طور منظم نسبت به این موقعیت اضطراب آور کمتر حساس می شوند.

غرقه سازی: نوعی از مواجه سازی است که به مواجهه واقعی یا تجسمی با محرک های اضطراب آور واقعـی برای مدت طولانی اشاره دارد.

جرأت آموزی: فرض اساسی زیربنای جرأت آموزی این است که افراد حق دارند خودشان را ابراز کنند. یکی از هدف های جرأت آموزی، افزایش دادن خزانه رفتاری افراد است طوری که بتوانند تصمیم بگیرند در موقعیت های خاص جسورانه رفتار کنند یا خیر. هدف دیگر این است که به افراد یاد داده شود خودشان را به صورتی ابراز کنند که منعکس کننده حساسیت نسبت به احساسات و حقوق دیگران باشد.

نقش درمانگر Therapist of Role

نقش مشاور در رویکرد رفتار درمانی، اساسی و محوری است.