دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

پرسش‌نامه‌ GHQ-28

مشخصات پرسشنامه 28 ماده اي سلامت عمومی

پرسش‌نامه‌ GHQ-28 مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آن‌ها هفت ماده به ترتیب سؤال‌های آزمون بررسی می‌شوند.

پرسشنامه

پرسش‌نامه‌ GHQ-28 یک ابزار سنجش است که برای ارزیابی وضعیت روانی فرد به کار می‌رود. GHQ مخفف عبارت General Health Questionnaire است و شامل ۲۸ سوال درباره علائم روانی است که شامل مسائلی مانند اضطراب، افسردگی، خودکشی، ناراحتی، خستگی، بی‌خوابی و … می‌شود. این پرسشنامه به طور گسترده در تحقیقات پزشکی، روان‌شناسی و سایر حوزه‌های مرتبط با سلامت روان استفاده می‌شود.

سوالات پرسش‌نامه‌ GHQ-28

می خواھیم درباره کسالت و ناراحتی ھای پزشکی و اینکه سلامت عمومی شما در یک ماه گذشته تا به امروز چگونه بوده است، اطلاعاتی به دست آوریم. لطفا در تمامی سؤال ھای زیر، پاسخی را که فکر می کنید با وضع شما بیشتر مطابقت دارد مشخص کنید. بخاطر داشته باشید که ما می خواھیم درباره ناراحتی ھای اخیر شما اطلاعاتی به دست آوریم، نه مشکلات و ناراحتی ھایی که در گذشته داشته اید. سعی کنید به تمامی سؤال ھا پاسخ دھید.

١- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که کاملا” خوب و سالم ھستید ؟

۱) بیشتر از حد معمول
۲) در حد معمول
۳) بدتر از حد معمول
۴) خیلی بدتر از حد معمول

٢- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که به دارو ھای تقویتی نیاز دارید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٣- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس ضعف و سستی کرده اید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

۴- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بیمار ھستید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

۵- آیا از یکماه گذشته تا به امروز سر درد داشته اید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

۶- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که سرتان را محکم با چیزی مثل دستمال بسته اند یا اینکه فشاری به سرتان وارد می شود ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٧- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که بعضی وقت ھا بدنتان داغ و یا سرد می شود ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٨- آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که بر اثر نگرانی دچار بی خوابی شده باشید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٩- آیا از یکماه گذشته تا به امروز شب ھا وسط خواب بیدار می شوید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١٠ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که دایما تحت فشار ھستید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١١ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز عصبانی و بدخلق شده اید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١٢ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز بدون ھیچ دلیل قانع کننده ای ھراسان یا وحشت زده شده اید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١٣- آیا از یکماه گذشته تا به امروز متوجه شده اید که انجام ھر کاری از توانایی شما خارج است؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١۴- آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که در تمامی مدت عصبی ھستید و دل شوره دارید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

١۵ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانسته اید خودتان را مشغول و سرگرم نگه دارید؟

۱) بیشتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) کمتر از حد معمول
۴) خیلی کمتر از حد معمول

١۶- آیا از یکماه گذشته تا به امروز اتفاق افتاده که وقت بیشتری را صرف انجام کارھا نمایید؟

۱) بھتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) طولانی تر از حد معمول
۴) به مراتب طولانی تر از حد معمول

١٧ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز به طور کلی احساس کرده اید که کارھا را به خوبی انجام می دھید؟

۱) بھتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) طولانی تر از حد معمول
۴) به مراتب طولانی تر از حد معمول

١٨ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز از نحوه انجام کارھایتان احساس رضایت می کنید؟

۱) راضی تر ھستم
۲) مثل معمول
۳) کمتر از حد معمول راضی ھستم
۴) به مراتب کمتر راضی ھستم

١٩ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که نقش مفیدی در انجام کارھا به عھده دارید؟

۱) بیشتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) کمتر از حد معمول
۴) خیلی کمتر از حد معمول

٢٠ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز توانایی تصمیم گیری درباره مسایل را داشته اید؟

۱) بیشتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) کمتر از حد معمول
۴) خیلی کمتر از حد معمول

٢١ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز قادر بوده اید از فعالیت ھای روزمره زندگی لذت ببرید ؟

۱) بیشتر از حد معمول
۲) مثل معمول
۳) کمتر از حد معمول
۴) خیلی کمتر از حد معمول

۲۲- آیا از یکماه گذشته تا به امروز فکر کرده اید که شخص بی ارزشی ھستید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٢٣ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی کاملا ناامیدکننده است ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٢۴ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که زندگی ارزش زنده بودن را ندارد؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٢۵ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز به این مساله فکر کرده اید که ممکن است دست به خودکشی بزنید ؟

۱) قطعا نه
۲) فکر نمی کنم
۳) به ذھنم خطور کرده است
۴) قطعا بله

٢۶ – آیا از یکماه گذشته تا به امروز احساس کرده اید که چون اعصابتان خراب است نمی توانید کاری انجام دھید ؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٢٧-آیا از ماه گذشته تا به امروز به این نتیجه رسیده اید که ای کاش مرده بودید و کلا از شر زندگی خلاص می شدید؟

۱) اصلا
۲) در حد معمول
۳) تقریبا بیشتر از حد معمول
۴) به مراتب بیشتر از حد معمول

٢٨- آیا از ماه گذشته تا به امروز به این فکر به ذھنتان رسیده است که بخواھید به زندگی خاتمه دھید؟

۱) قطعا نه
۲) فکر نمی کنم
۳) به ذھنم خطور کرده است
۴) قطعا بله

توضیحات پرسش‌نامه‌ GHQ-28

این ابزار به بررسی وضعیت روانی فرد در یک ماه اخیر می پردازد و در برگیرنده نشانه هایی مانند افکار و احساسات نابهنجار و جنبه هایی از رفتار قابل مشاهده می باشد. پرسشنامه با سوالات جسمانی شروع و هر چه جلوتر می رویم جنبه روانپزشکی سوال ها بیشتر می شود، چرا که وجود چنین سوال هایی در ابتدای پرسشنامه ممکن است آزمودنی ها را برآشفته کند. به گونه ای که حاضر به ادامه همکاری نشوند.

پرسش‌نامه‌ GHQ-28 توسط گلدبرگ ساخته شده است و از جمله شناخته شده ترین ابزارهای غربالگری اختلالات روانی است که به صورت فرمهای ۱۲، ۲۸، ۳۰ و ۶۰ در دسترس است. در این مجموعه فرم ۲۸ سوالی آن ارائه گردیده است که سوالات آن در بر گیرنده ۴ خرده مقیاس است، هر یک از آنها خود شامل ۷ سوال است.

سوالات ۷-۱ مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی می باشد. از سوال ۱۴-۸ مربوط به مقیاس اضطراب، از سوال ۱۵ تا ۲۱ مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی، و سوالات ۲۸-۲۲ نیز مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

فرم ۲۸ ماده ای پرسش‌نامه‌ GHQ-28 بر اساس تکنیک تحلیل عاملی بر روی فرم ۶۰ ماده ای آن طراحی شده است. این پرسشنامه مشتمل بر چهار مقیاس فرعی است که در هر یک از آنها هفت سؤال قرار دارد. عناوین مقیاس های این پرسشنامه عبارتند از :

  • ۱- علایم جسمانی
  • ۲- علایم اضطراب و اختلال خواب
  • ۳- کنش اجتماعی
  • ۴- علایم افسردگی

علائم جسمانی یا زیر مقیاس A: وضع سلامت عمومی و علائم جسمانی که فرد در طی یک ماه گذشته تجربه کرده است، بررسی می شود. 

علائم اضطراب و اختلال خواب یا زیرمقیاس B: علائم و نشانه های بالینی اضطراب شدید، بی خوابی، تحت فشار بودن، عصبانیت و دلشوره فرد بررسی می شود.

مقیاس کنش اجتماعی یا زیرمقیاس C: توانایی فرد در انجام کارهای روزمره، احساس رضایت در انجام وظایف، احساس مفید بودن، قدرت یادگیری و لذت بردن از فعالیت های روزمره زندگی مطالعه می شود. 

علائم افسردگی یا زیرمقیاس D: احساس بی ارزشی، ناامیدی، افکار خودکشی، آرزوی مردن و توانایی در انجام کارها بررسی می شود. 

مشخصات پرسش‌نامه‌ GHQ-28

مقیاس علائم جسمانی 
۱. احساس سلامت و تندرستی
۲. احساس نیاز به داروهای تقویتی در انجام کارها
۳. احساس ضعف و سستی
۴. احساس بیماری
۵. سردرد
۶. احساس فشار بر سر
۷. احساس داغ شدن و سرد شدن

مقیاس علائم اضطراب و اختلال خواب 
۸. بیخوابی
۹. بیدار شدن در وسط خواب
۱۰ . احساس تحت فشار بودن
۱۱ . عصبانیت و بدخلقی
۱۲ . هراسان و حشت زده بودن
۱۳ . عدم توانایی انجام کارها
۱۴ . دلشوره

مقیاس علائم کنش اجتماعی 
۱۵ . توانایی در مشغول و سرگرم نگه داشتن خود
۱۶ . صرف وقت بیش از حد معمول
۱۷ . احساس خوب انجام دادن کارها
۱۸ . احساس رضایت از نحوه انجام کارها
۱۹ . احساس مفید بودن
۲۰ . احساس قدرت تصمیم گیری
۲۱ . لذت بردن از فعالیت های روزمره

مقیاس علائم افسردگی
۲۲ . احساس بی ارزشی
۲۳ . ناامیدی
۲۴ . احساس بی ارزش بودن
۲۵ . افکار خودکشی
۲۶ . عدم توانایی انجام کارها
۲۷ . آرزوی مردن
۲۸ . اقدام به خودکشی

نمره کلی هر فرد از حاصل جمع نمرات چهار زیر مقیاس به دست می آید. پایین بودن نمره در این مقیاس نشانه سلامت و بالا بودن نمره نشانگر عدم سلامت است. از روش ساده لیکرت(با نمرات ۰،۱،۲،۳) برای گزینه های سوالات پرسشنامه استفاده شده است. نمرات ۱۴ تا ۲۱ در هر زیر مقیاس وخامت وضع آزمودنی را در آن عامل نشان می دهد. نمره کلی ۲۳ و بالاتر نشانگر عدم سلامت عمومی و نمره پایین تر از ۲۳ بیانگر سلامت روانی می باشد (گلدبرگ، ۱۹۷۲؛ به نقل از هومن، ۱۳۷۷).

مقیاس A

امتیاز ۹- ۰ نشان دهنده سلامت جسمی افراد در زمینه بیماری های روان تنی است.
امتیاز ۱۵-۱۰ نشان دهنده سلامت جسمی متوسط افراد است. این دسته از افراد کم و بیش دچار علایم جسمی که ناشی از شرایط نامطلوب روانی است، می شوند.
امتیاز ۲۱-۱۶ نشان دهنده شدت علایم این بیماری های روان تنی است. شما باید برای بررسی شکایت جسمی خود نزد روانشناس مراجعه کنید.

مقیاس  B

امتیاز ۹-۰ نشان دهنده آن است که شما از لحاظ حفظ آرامش و کنترل اضطراب در وضعیت مطلوبی هستید.
امتیاز ۱۵-۱۰ نشان دهنده آن است که شما گاهی با مشکلات اضطرابی مواجه می گردید.
امتیاز ۲۱-۱۶ نشان دهنده اضطراب شدید شما در موقعیت های مختلف است. آموزش و یادگیری روشهای کنترل اضطراب و آرامش ورزی به شما توصیه می شود.

مقیاس  C

امتیاز ۹-۰ نشان دهنده سلامت کامل شما در روابط میان فردی و ارتباطات شما در محیط کاری است.
امتیاز ۱۵-۱۰ نشان دهنده سلامت نسبی شما در روابط میان فردی و ارتباطات کاری شماست.
امتیاز ۲۱-۱۶ نشان دهنده این است که شما در روابط میان فردی دچار مشکل بوده و همچنین در موقعیتهای کاری خود دائما دچار مشکل می شوید. یادگیری مهارتهای میان فردی به شما توصیه می گردد.

مقیاس D

امتیاز ۹-۰ نشانه سرزندگی و نشاط شما در زندگی روزمره است.
امتیاز ۱۵-۱۰ نشان دهنده آن است که شما گاهی دچار حالات افسردگی می شوید. تغییر در روش زندگی تان می تواند باعث تغییر این شرایط شود.
امتیاز ۲۱-۱۶ نشان دهنده آن است که شما احتمالا مبتلا به افسردگی هستید. مراجعه به روانشناس به شما توصیه می گردد.

مجموع امتیاز شما :

امتیاز ۲۱-۰ نشان دهنده آن است که شما از لحاظ سلامت روان، در وضعیت بسیار مطلوبی به سر می برید.
امتیاز ۴۲-۲۲ نشان دهنده آن است که سلامت روان شما در برخی از حوزه ها در معرض تهدید و آسیب قرار گرفته است.
امتیاز ۶۳-۴۳ نشان دهنده آن است که سلامت روان شما در بسیاری از موارد در معرض آسیب قرار گرفته است و شما باید به فکر بهبود شرایط زندگی و سلامت روان تان باشید.
امتیاز ۸۴-۶۴ نشان دهنده وضعیت وخیم سلامت روان شماست. مراجعه به روانشناس به شما توصیه می گردد.

اعتبار و پایائی پرسش‌نامه‌ GHQ-28

پرسش‌نامه‌ GHQ-28، استاندارد بوده و در جمعیت مختلفی در ایران و کشورهای مختلف هنجاریابی شده است. در یک مطالعه این پرسشنامه همزمان با یک آزمون موازی (MHQ) سنجیده شد که ضریب همبستگی دو آزمون ۵۵ بوده و ضرایب همبستگی بین خرده آزمون های این پرسشنامه با نمره کل بین ۷۲/. تا ۸۷/. بود که بیانگر اعتبار بالای آن می باشد. این مطالعه بر روی جامعه آماری دانشجویی اجرا شده بود (محمدرضا تقوی، ۱۳۸۰)

هم چنین این آزمون از پایائی بالایی برخوردار است که مقدار آلفا محاسبه شده برای کل گویه های آن ۹۰/. می باشد.

تقوی(۲۰۰۱)، اعتبار و روایی نسخه ۲۸ سوالی این پرسشنامه را در جمعیت دانشجویان دانشگاه شیراز به دست آورد و اعتبار آن با روش آلفای کرونباخ، ۹۰/. ، دوباره سنجی ۷۰/. و تنصیفی ۹۳/. محاسبه شد.

منبع : آزمون های روانشناختی – علی فتحی آشتیانی – انتشارات بعثت

تست آنلاین سلامت عمومی GHQ-28

۳.۹ ۲۲ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

16 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهشید
۱۳۹۲/۰۸/۲۷ ۱۹:۴۶

با درود
لطفا پاسخ پرسش های پرسشنامه ی ۲۸ رو هم منتشر کنین با سپاس

مهدیس
۱۳۹۵/۰۴/۰۷ ۱۳:۳۹

سلام، روزتون بخیر یه سوالی دارم
نحوه ی وارد کردن گزینه های این تست در نرم افزار SPSS چطور هست؟ در قسمت ولیو من گزینه های ۱ تا ۴ رو به ترتیب بیشتر از حد معمول، در حد معمول، کمتر از حد معمول، خیلی کمتر از حد معمول وارد کردم اما گزینه های دیگه ای هم مثل “اصلا یا بیشتر از حد معمول و… ” هم هست سردرگم شدم فرصت خیلی کمی هم دارم
ممنون میشم راهنمایییم کنید.

ترنم
پاسخ به  مهدیس
۱۳۹۷/۰۳/۲۰ ۱۰:۵۸

نحوه وارد کردن این تست در SPSS چگونه است؟

اکرم
۱۳۹۸/۰۱/۰۵ ۱۸:۴۶

با سلام و خسته نباشید .ممنون میشم یک نمونه پرسشنامه GHQ28 را بصورت نمونه پر کنید و نمره بذارین واقعا سردر گم شدم . خواهش میکنم یک نمونه بذارین

بابایی
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ ۱۸:۲۹

سلام و سپاس لطفا تحلیل و نمره گذاری آزمون ۶۰ سوالی رو هم بگذارید.

زهرا
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ ۱۷:۱۹

عرض سلام وادب ،لطفا از سوال ۱۵ تا ۲۱ رو بفرمائید نحوه نمره دادن چجوریه ،چون گزینه ها فرق داره ،خواهش می کنم بفرمایید

فاطمه
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ ۲۲:۵۰

سلام
سازنده اصلی این پرسشنامه چه کسی است

تورک زاده
۱۴۰۰/۱۱/۱۵ ۰۸:۵۵

سلام . یاشاسین

مصطفی
۱۴۰۱/۰۲/۳۱ ۰۹:۳۱

سلام و تشکر از مطالب خوب و ارزشمندتون.

Ala
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ ۱۲:۴۳

سلام وقت بخیر
بروزترین پرسشنامه برای چه سالی هست

زهرا
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ ۱۷:۲۱

عالییییییییییی