دانشنامه روانشناسی مردمی
علیرضا نوربخش (مشاور بالینی)

آزمون کلمات فراخوان یونگ

روش های تحلیل آزمون کلمات یونگ

آزمون تداعی کلمات یونگ دارای ۱۰۰ سوال است که هر سوال عامل محرکی در نظر گرفته می شود. این آزمون از نوع آزمون های فرافکن بوده و به بررسی و درک تجاربی که در ذهن و تفکر فرد وجود دارد می پردازد.

کارل یونگ

آزمون تداعی کلمات یکی از ابداعات کارل گوستاو یونگ است. البته شکل ساده ای از این آزمون، نخستین بار توسط «فرانسیس گالتون» برای مشخص کردن فرآیند های تداعی تهیه شد، اما آنچه یونگ به کار برد از یک گروه واژه تشکیل می شود که معمولاً تعداد آنها به ۱۰۰ می رسد و هر کدام به عنوان محرک به کار می رود. پیش از کاربرد آن به آزمودنی توضیح داده می شود که یک  گروه از واژه ها به آهستگی برایش خوانده می شود و او باید پس از شنیدن هر واژه با به زبان آوردن واژه ای که همان لحظه به ذهنش می رسد واکنش نشان دهد.

کارل یونگ

آزمون کلمات فراخوان یونگ را می توان نتیجه سه جریان فعال روان شناسی آغاز قرن بیستم دانست:

 1. روان شناسی تداعی گر
 2. روانکاوی
 3. علامت شناسی روانپزشکی

یونگ با برداشتی که از این نظریات داشت، به مرور معتقد شد نزد افراد بهنجار نیز دو گرایش متضاد درونگرایی و برونگرایی به فراوانی یافت می شود، به گونه ای که برخی از افراد برونگرا (مشابه مانیک) و برخی دیگر دارای رفتار درونگرا (مانند حالات اسکیزوفرنی) هستند. برونگراها بازداری کمتری دارند و تداعی کلمات نزد آنها به فراوانی و به سادگی انجام می شود. در صورتی که درونگراها انفصال کلامی بیشتری دارند و قفل ماندگی و جملات دو پهلو در آنها بیشتر دیده می شود. این برداشت ها بالاخره منجر به ابداع آزمونی شد که ما امروز می توانیم آن را اولین آزمون فرافکنی شخصیت بدانیم.

روش اجرای آزمون کلمات یونگ

در حالی که آزمودنی در وضعیت راحتی قرار گرفته است، آزمونگر کلمات آزمون را یک به یک و به طور شمرده برای او می خواند. از آزمودنی درخواست می شود به محض شنیدن هر کلمه اولین کلمه ای را که در او متداعی می شود، یادداشت نماید. کلمه ای را که آزمونگر بیان می کند، اصطلاحاً کلمه القا کننده و کلمه ای را که آزمودنی بیان می کند کلمه القا شده می نامند. بعد از اجرای تمام کلمات، اجرا کننده یک بار دیگر کلمات هر فهرست را به همان شیوه قبلی اجرا می کند تا ببیند آیا آزمودنی قادر به یاد آوری کلمات پاسخ های خود هست یا نه؟

روش های تحلیل آزمون کلمات یونگ

روش یونگ در کاربرد آزمون این بود که هرگاه در واکنش آزمودنی تأخیری روی می داد از او می پرسید علتش چه بوده است. او با شگفتی متوجه شد که آزمودنی از تاخیر خود در پاسخگویی بی خبر است و به موردی اشاره می کند که در برابر واژۀ اسب یک دقیقه مکث کرد. پژوهش بعدی نشان داد که شخص مورد نظر خاطرۀ بدی از اسب دارد که از خاطره اش به کلی محو شده بود. بنابراین یونگ دریافت هر گاه شخص در پاسخ دادن به واژه ای تأخیری بیش از اندازه دارد، نمایندۀ ارتباط آن واژه با خاطره ای در ناخودآگاه یا عقیده ای در فرد می باشد.

تکرار واژه های محرک یا ناتوانی در ارائه واکنش نیز نشانه وجود عقده ای در شخص است. یونگ ضمن کاربرد این آزمون متوجه واکنش های گوناگون آزمودنی هایی بود که نشان می دادند واژه در آنان سبب بروز واکنش عاطفی شده است و واکنش هایی که یونگ آنها را شاخص های تنش عاطفی دانست عبارتند از:

۱- واکنش تأخیری: تأخیر در واکنش، نماینده ارتباط واژه محرک با عقده ویژه ای است. در این موارد آزمودنی که تهییج شده است نمی تواند واژه ای به زبان بیاورد. علت این نیست که وی قدرت فکر کردن را ندارد بلکه به علت تداخل حالت هیجانی است.

۲- واکنش های متعدد: هنگامی که آزمودنی در پاسخ به جای یک واژه، از واژه های متعدد استفاده می کند ناشی از ناتوانی در مهار واکنش خویش است. در چنین مواقعی آزمودنی خیلی سریع واژه ای را بیان می کند ولی چون فکر می کند این واژه ممکن است اثری از هیجان درونیش را به آزماینده نشان دهد، بی درنگ می کوشد آشفتگی خود را با بیان واژه های گوناگون بپوشاند.

۳- واکنش شخصی: زمانی که آزمودنی در برابر واژه های عینی پاسخ های شخصی می دهد که نماینده تمایل برای گسترش ایگوی خود می باشد، برای نمونه زمانی که واژۀ پول برای او خوانده می شود پاسخ می دهد:”ای کاش مقداری از آن را داشتم “یا در برابر واژه خوشبختی می گوید: آن را باور نکن.

۴- تکرار واژه محرک: تکرار واژه محرک حاکی از آن است که واژه معنای  ویژه ای برای آزمودنی دارد و تکرار آن نوعی حالت دفاعی است. آزمودنی می کوشد از طریق تکرار واژه فرصت بیشتری را برای پاسخگویی بیابد.

۵- مکررگویی بی تناسب: نشان دادن واکنش یکسان در برابر محرکهای گوناکون است. یونگ زنی را مثال می زند که در پاسخ گویی به گروه ۱۰۰ تایی واژه ها ۱۰ بار واژه (طولانی) را بکار برده بود در حالیکه این واژه ارتباط منطقی با واژه های محرک را نداشت. بررسی آشکار کرد که واژه طولانی به مشکلی که آن زن با آن روبروست مربوط می شود، او طی پاسخ هایش گفته بود که وی و شوهرش به مدت “طولانی” کار کرده بودند تا قدری پول پس انداز کنند و خانه ای  بسازند. وقتی پس از زمانی “طولانی”ساختن خانه را شروع کردند پولشان را از دست می دهند، بنابراین مجبور می شوند دوباره مدتی “طولانی” صبر کنند تا باز بتوانند پول لازم را پس انداز کنند.

یونگ نشانگان وجود عقده را در آزمون خود به شرح زیر خلاصه می کند :

 • ۱- طولانی شدن زمان پاسخ
 • ۲-فراموش کردن واژه فراخوانده شده
 • ۳-تکرار کلمه فراخوان
 • ۴-گفتن بیش از یک کلمه
 • ۵-ترجمه واژه
 • ۶-آهسته تکرار کردن واژه
 • ۷-گفتن کلمات نامربوط
 • ۸-بیان خاطره جای کلمه
 • ۹-در جا ماندگی
 • ۱۰- فقدان تداعی
 فهرست اول
۱-  سر
۲- سبز
۳-  آب
۴- گزیدن
۵- فرشته
۶-  دراز
۷-   کشتی
۸- چیدن
۹- آدم
۱۰-  مهربان
۱۱-   میز
۱۲-خواهش کردن
۱۳- حکومت
۱۴- لجباز
۱۵-  نهال
۱۶-رقصیدن
۱۷- دریا
۱۸-  مریض
۱۹- غرور
۲۰-پختن
۲۱- جوهر
۲۲-  بدجنس
۲۳- سوزن
۲۴-شناکردن
۲۵- مسافرت
۲۶-  آبی
۲۷- نان
۲۸-تنبیه کردن
۲۹- چراغ
۳۰-  ثروتمند
۳۱-  درخت
۳۲-اواز خواندن
۳۳- ترحم
۳۴-  زرد
۳۵- کوهستان
۳۶-مردن
۳۷-  تنها
۳۸- تازه
۳۹- عادت
۴۰-سوار شدن
۴۱-  حصار
۴۲-  حیوان
۴۳- دفتر
۴۴-تحقیر کردن
۴۵-  دندان
۴۶- نادرست
۴۷- مردم
۴۸-احساس کردن
۴۹-  کتاب گرسنگی
۵۰- اشتباه
۵۱- قورباغه
۵۲-جدا شدن
۵۳-  معتقد
۵۴- سفید
۵۵- بچه
۵۶-دقیق بودن
۵۷-  خانه
۵۸- غمگین
۵۹- هلو
۶۰-ازدواجکردن
۶۱- بز
۶۲- عزیز
۶۳- شیشه
۶۴-مزاحم شدن
۶۵-  قسمت
۶۶- بزرگ
۶۷- هویج
۶۸-نقاشی کردن
۶۹- جادو
۷۰-  پیر
۷۱- گل
۷۲-زدن
۷۳-  جعبه
۷۴-  وحشی
۷۵- خانواده
۷۶-شستن
۷۷- گاو
۷۸- خارجی
۷۹- سعادت
۸۰-دروغ گفتن
۸۱- شریف
۸۲-  تنگ
۸۳- برادر
۸۴-ضرر زدن
۸۵- کلاغ
۸۶-  نادرست
۸۷- اضطراب
۸۸-بوسیدن
۸۹- آتش
۹۰- کثیف
۹۱- در
۹۲-انتخاب کردن
۹۳- علف
۹۴-  آرام
۹۵- ماه
۹۶-مسخره کردن
۹۷- پنبه
۹۸- سگ
۹۹-  سبد
۱۰۰-خوابیدن
 فهرست دوم
۱- زغال
۲- ملایم
۳- آواز
۴- حدس زدن
۵- درد
۶- تنبل
۷- حورشید
۸- خندیدن
۹- قهوه
۱۰-هوا
۱۱-گشاد
۱۲-بردن
۱۳-قصد
۱۴-بشقاب
۱۵-خسته
۱۶-دزدیدن
۱۷-میوه
۱۸-چشم
۱۹-قوی
۲۰-خلق کردن
۲۱-تور
۲۲-پَست
۲۳-خم شدن
۲۴-سوت زدن
۲۵-هدف
۲۶-گرم
۲۷-دست
۲۸-بیدار کردن
۲۹-سیب
۳۰-بد
۳۱-دهان
۳۲-دیدن
۳۳-تخت
۳۴-لایق
۳۵-خطر
۳۶-ملاقات کردن
۳۷-کارگر
۳۸-بلند
۳۹-پا
۴۰-به هم زدن
۴۱-راه
۴۲-گرد
۴۳-خون
۴۴-آشکار کردن
۴۵-پیش بینی
۴۶-خوشحا
۴۷-بازار
۴۸-فراموش کردن
۴۹-طبل
۵۰-ازاد
۵۱-اتومبیل
۵۲-خوردن
۵۳-بی ادبی
۵۴-زود
۵۵-بخاری
۵۶-لذت بردن
۵۷-پستور
۵۸-ساده
۵۹-گردن
۶۰-خواستن
۶۱-سنگ
۶۲-اشراف
۶۳-چرخ
۶۴-دوست داشتن
۶۵-سفال
۶۶-ملایم
۶۷-حریص
۶۸-جست و جو کردن
۶۹-سقف
۷۰-خوب
۷۱-برگ
۷۲-شکایت کردن
۷۳-سخت
۷۴-اعتماد
۷۵-ایستگاه ترن
۷۶-خزیدن
۷۷-انباری
۷۸-مفید
۷۹-جنگل
۸۰-فهمیدن
۸۱-تکلیف
۸۲-کاناپه
۸۳-کر
۸۴-دادن
۸۵-شرافتمند
۸۶-پایان
۸۷-مار
۸۸-پرداخت کردن
۸۹-عشق
۹۰-رستوران
۹۱-مودب
۹۲-حمل کردن
۹۳-سرباز
۹۴-آینه
۹۵-پر
۹۶-نوشتن
۹۷-دلیل
۹۸-استخوان
۹۹-خوب
۱۰۰- تنبیه کردن

دانلود آزمون کلمات فراخوان یونگ ( بزرگسال )

منابع :

 1. بهرامی، هادی. آزمون های فرافکن شخصیت. انتشارات علامه طباطبایی.
 2. شریفی، حسن پاشا. اصول سنجی و روان آزمایی. انتشارات رشد.
 3. گنجی، حمزه. ارزشیابی شخصیت، نشر ساوالان.
۴.۱ ۲۲ رای ها
رأی دهی به مقاله

* درود بر شما که با حمایت خود و دعوت دیگران به مطالعه مقالات سایت، به من انگیزه می دهید. لطفا در کامنت ها و مباحثات شرکت کنید و پرسشگر باشید. جهت مشاوره آنلاین یا حضوری با شماره ۰۹۳۵۵۷۵۸۳۵۸ در تلگرام هماهنگ نمایید. *

13 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مهدی
۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۰۶:۳۵

با سلام و تشکر
سایت بسیار خوب و فعالی دارین
با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

زهرا
پاسخ به  مهدی
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۱۴:۵۹

سلام لطفا نحوه نمره گذاری آزمونم بگین

حمیده خانی
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ۱۱:۴۳

سلام
با تشکر و سپاس فراوان از مطالب فوق العاده سایتتون.

marziye
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ ۲۰:۰۷

سلام ممنون از مطالب مفیدتون،میشه لطفا ایمیلتونو بهم بدید؟یه تحقیق دارم اگه لطف کنید کمک کنید

مهرسا
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۰۹:۳۹

سلام وقت بخیر تبریک میگم به شما بخاطر مطالب مفیدتون. من چند سال پیش تست تداعی کلمات یونگ رو دادم خیلی بنظرم جالب بود الان هم میخواستم انجام بدم یه سوالی برام پیش اومده امکانش هست از شما کمک بگیرم.

مونا
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۸:۴۸

سلام لطفا نحوه نمره گذاری آزمون ومیشه بگید

حمید سلیمانی
۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۶:۴۵

اسم این کتاب چیه قربان ؟

محمد
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۰۰:۵۱

عالی